Na oddziale opiekuńczo - leczniczym zakładu udzielamy całodobowych stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji zapewniając kontynuację leczenia farmakologicznego, zakwaterowanie i wyżywienie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w ramach podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Pacjenci przebywający na oddziale w ramach ubezpieczenia zdrowotnego ponoszą koszt zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 70% miesięcznego dochodu.

Tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo- leczniczego:
Z wnioskiem o przyjęcie do zakładu, może wystąpić osoba ubiegająca się o przyjęcie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego- inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Komplet dokumentów niezbędnych przy staraniu się o przyjęcie do ZOL można pobrać na dole strony, jak również w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Tucznie
ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno (w godz. 7.30-15.30)
tel. 67/259-30-04 lub 67/259-31-30

Do pobranych dokumentów należy dołączyć:
1. decyzje o wysokości dochodu osoby kierowanej do zakładu (aktualna decyzja ZUS/KRUS/WBE/MOPS po waloryzacji z marca bieżącego roku - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
2. informację o lekarzu rodzinnym i pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej (imię i nazwisko oraz dokładny adres przychodni w której przyjmują), nr umowy z NFZ i kody resortowe VII i VIII
3. kserokopię dowodu osobistego,
4. kserokopię legitymacji ubezpieczeniowej (w przypadku posiadania)
5. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania)
6. dokumentację medyczną pacjenta (wypisy ze szpitala, informacje o przebytych chorobach, itp.).

Długość pobyt pacjenta w zakładzie uzależniona jest od uzyskanej punktacji według zmodyfikowanej skali Barthel, jeżeli pacjent przekroczy 40 pkt. zostaje wypisany.

Zabiegi wykonywane są z zakresu:
- elektroterapia
- światłolecznictwo: naświetlanie promieniami UV i IR
- ciepłolecznictwo
- laseroterapia
- leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym
- hydroterapia (masaż perełkowy, masaż wirowy)
- kinezyterapia - sala gimnastyczna wyposażona w cztery UGUL-e z oprzyrządowaniem, materace do ćwiczeń, poręcze do nauki chodzenia, rotory do ćwiczeń kkg., stolik do ćwiczeń manualnych, drabinki.

Druki do pobrania:
1. Druki podstawowe
2. Pozostałe wymagane druki
3. Druki wymagane dodatkowo dla pacjentów żywionych dojelitowo
4. Skala Barthel
5. Zgoda na przetwarzanie danych
6. Klauzula informacyjna RODO
7. Oświadczenie
8. Wniosek o udostępienie dokumentacji medycznej
9. Upoważnienie