PRZETARGI


15.11.2019, 15:41:52

Tuczno, dnia 15 listopada 2019 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) , w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 15 listopada 2019 roku pod nr 622817-N-2019.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Komunikat nr 1
7. Komunikat z otwarcia ofert15.11.2019, 15:19:32
Tuczno, dnia 15 listopada 2019 roku.
Sprawa nr: 01/2019

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 60.000 l, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do godziny 10.00 dnia 26 listopada 2019 roku.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 15 listopada 2019 roku pod nr 622810-N-.2019.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. SIWZ
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Komunikat z otwarcia ofert
4. Komunikat o wyborze ofert


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 01 lipca 2019 roku

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy pieluchomajtek zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, przez okres jednego roku.
2. Kod CPV w grupie 33.14.10.00-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.:
Dostawy środkami transportu należącymi do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, w terminie nie dłuższym niż dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez wykonawcę.

Formularz oferty oraz projekt umowy i Opis przedmiotu zamówienia można otrzymać/pobrać w Sekretariacie Zamawiającego osobiście bądź zamówić telefonicznie 67 259 3004 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szpitaltuczno@poczta.onet.pl.
Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 10.00 dnia 16 lipca 2019 roku.

……………..……………………
( pieczątka i podpis Dyrektora Zakładu)
Załączniki:
1. Komunikat nr 1
2. Komunikat nr 2


…………………………..

(pieczęć zamawiającego)

Tuczno, dnia 31 maja 2019 roku


O g ł o s z e n i e

Zapraszam do złożenie oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy mięsa, podrobów i przetworów z podziałem na trzy zadania w okresie od 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Ewa Wyrzykowska lub Pan Krzysztof Lupa tel. 672593004 (centrala)/
2. Kod CPV 15113000-3, 15114000-0
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego:
dostawy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki w godzinach 06:00 – 09:00, na podstawie zapotrzebowania składanego z jednodniowym wyprzedzeniem, transportem należącym do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Przez okres na jaki zostanie zawarta umowa obowiązują ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach zamawianych asortymentów w zależności od stanów chorobowych pacjentów i stosowanych diet oraz obłożenia obiektu.
Druk formularza oferty i załączników można pobrać w Sekretariacie Zakładu bądź otrzymać w drodze elektronicznej.
Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 10:00 dnia 12 czerwca 2019 roku.

Dyrektor Zakładu

Edward ZąbekZałączniki:
1. Komunikat nr 1


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie
Tuczno, dnia 02 maja 2019 roku.

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 czerwca 2019, usługi prania obejmującej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny pacjentów - piżam i szlafroków, kocy, usługi prania bielizny pościelowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu od i do Zamawiającego środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 38 ton
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4

3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: świadczenie usługi pralniczej winno się odbywać zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonawca zamówienia zabezpiecza worki lub wózki na brudną i czystą: bieliznę pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone w cenę usługi,
c) usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny być dokumentowane,
e) stosowane środki piorąco – dezynfekujące muszą posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
f) wykonawca usługi powinien uwzględniać w technologii prania wymagania producentów odzieży ochronnej oraz pościeli,
g) usługa realizowana będzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi,
h) zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców, i) odbiór i dostawa bielizny odbywać się może w określone dni tj. w poniedziałek, środę i piątek lub wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem każdorazowego przekazywania bielizny będzie dokument zdawczo – odbiorczy określający: asortyment, ilość, wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby zdającej i przyjmującej.


Formularz oferty oraz projekt umowy można otrzymać/pobrać w Sekretariacie Zamawiającego osobiście bądź zamówić telefonicznie 67 269 3004 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej szpitaltuczno@poczta.onet.pl. Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny 10:00 dnia 15 maja 2019 roku.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. Komunikat nr 127.12.2018, 22:14:14
Tuczno, dnia 27 grudnia 2018 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków i płynów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 27 grudnia 2018 roku pod nr 664317-N-2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2Tuczno, dnia 27 listopada 2018 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków i płynów w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33692000-7 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
f) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godziny 10.00. Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 27 listopada 2018 roku pod nr 654009-N--2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. Komunikat z otwarcia ofert
7. Komunikat o wyborze ofert
8. Komunikat nr 3

22.10.2018, 22:57:57
Tuczno, dnia 22 października 2018 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 wg kodów CPV, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ją można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 listopada 2018 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 21 października 2018 roku pod nr 639034-N--2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2
8. formularz ofertowy
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. Komunikat nr 5 z otwarcia ofert
12. Komunikat nr 6 o wyborze ofert
13. komunikat nr 722.10.2018, 12:39:54
Tuczno, dnia 22 października 2018 roku.
Sprawa nr: 01/2018

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do godziny 10.00 dnia 08 listopada 2018 roku.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 21 października 2018 roku pod nr 639032-N-.2018.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1. SIWZ 2018
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat z otwarcia ofert
5. komunikat o wyborze ofert


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie


. Tuczno, dnia 19 lipca 2018 roku

O g ł o s z e n i e

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
pieluchomajtek


Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 18/2-14 z dnia 28 października 2014 roku, złożona została jedna oferta przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu.
Oferta nie podlegała odrzuceniu, a jej cena nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Zamawiający przyjmuje ofertę do realizacji. Umowa podpisana zostanie w ustawowym terminie.

Dyrektor Zakładu
Edward ZąbekZakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie
Informacja o rozpoczęciu projektu partnerskiego.
17.06.2018, 12:36:28
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 21 maja 2018 roku.

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), na dostawę / usługę / robotę budowlaną .

1. Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 lipca 2017, usługi prania obejmującej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pościelowej, ręczników i ścierek, bielizny pacjentów - piżam i szlafroków, kocy, usługi prania bielizny pościelowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usługi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmującą odzież ochronną personelu medycznego wraz z usługą transportu od i do Zamawiającego środkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usługi na koszt i ryzyko wykonawcy zamówienia, w ilości łącznej 35 ton
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: świadczenie usługi pralniczej winno się odbywać zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi określonymi dla procesów prania i dezynfekcji oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia z zastosowaniem preparatów piorących dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) wykonawca zamówienia zabezpiecza worki lub wózki na brudną i czystą: bieliznę pościelową, oraz worki i wieszaki na odzież ochronną pracowników wliczone w cenę usługi,
c) usługa realizowana będzie zgodnie ze szczegółowymi procedurami zakładowymi dotyczącymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny być dokumentowane,
e) stosowane środki piorąco – dezynfekujące muszą posiadać atesty oraz dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
f) wykonawca usługi powinien uwzględniać w technologii prania wymagania producentów odzieży ochronnej oraz pościeli,
g) usługa realizowana będzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi,
h) zamawiający wyklucza realizację usługi przez podwykonawców,
i) odbiór i dostawa bielizny odbywać się może w określone dni tj. w poniedziałek, środę i piątek lub wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem każdorazowego przekazywania bielizny będzie dokument zdawczo – odbiorczy określający: asortyment, ilość, wagę, datę godzinę oraz podpisy osoby zdającej i przyjmującej.

Formularz oferty oraz projekt umowy można otrzymać/pobrać w Sekretariacie Zamawiającego, lub na stronie internetowej www.sanatoriumtuczno.org w zakładce Przetargi.
Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 10.00 dnia 06 czerwca 2018 roku.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek

Załączniki:
1.
Oferta pranie 2018
2. Umowa pranie 2018
2. Komunikat nr 1 - wyniki przetargu


Tuczno, dnia 07 grudnia 2017 roku.
Sprawa nr: 04/2017

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4 oraz 33692510-5 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 06 grudnia 2017 roku pod nr 629727-N-2017-N-2017.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. protokół zdawczo odbiorczy pompy do podawania odżywek dojelitowych19.11.2017, 15:58:41
Tuczno, dnia 19 listopada 2017 roku.
Sprawa nr: 03/2017

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 19 grudnia 2017 roku pod nr 618489-N-2017.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
3. załącznik nr 3
3. załącznik nr 4
4. komunikat nr 1
5. komunikat nr 2
6. komunikat nr 3
7. komunikat nr 4
8. komunikat z otwarcia ofert
9. komunikat o wyborze oferenta
19.11.2017, 15:37:58
Tuczno, dnia 19 listopada 2017 roku.
Sprawa nr: 02/2017

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat) .
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 19 listopada 2017 roku pod nr 618488-N-2917.-2017.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat z otwarcia ofert
5. komunikat o wyborze oferenta09.08.2017, 21:07:10
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Tuczno, dnia 09 sierpnia 2017 roku.

…………………………..
(pieczęć zamawiającego)

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) na dostawę / usługę / robotę budowlaną1.

1. Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy pieluchomajtek zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
2. Kod CPV w grupie 33.14.10.00-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.:
Dostawy środkami transportu należącymi do wykonawcy zamówienia na jego koszt i ryzyko, w terminie nie dłuższym niż dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamówienia przez wykonawcę.

Druk Oferty, wzór umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do zaproszenia, można pobrać w sekretariacie Zamawiającego w godzinach jego urzędowania lub otrzymać w drodze elektronicznej. Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 11.00 dnia 21 sierpnia 2017 roku.

……………..……………………

( pieczątka i podpis Dyrektora Zakładu)

Załączniki:
1. Oferta
2. Opis
3. Umowa
4. Komunikat nr 1
Tuczno, dnia 16 grudnia 2016 roku.

Sprawa nr: 04/2016

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 16 grudnia 2016 roku pod nr 369125-2016.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat nr 1
5. komunikat otwarcia
6. komunikat o wyborze ofertTuczno, dnia 16 grudnia 2016 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 16 grudnia 2016 roku pod nr 369124-2016.

Dyrektor Zakładu Edward Ząbek

Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
5. komunikat nr 1
6. komunikat otwarcia
7. komunikat o wyborze ofert
29.11.2016, 17:22:27
Tuczno, dnia 28 listopada 2016 roku.
Sprawa nr: 01/2016

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienność ceny – 20,0%
c) minimalna wielkość dostaw – 10,0 %
d) Szybkość reakcji na zamówienie – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 29 listopada 2016 roku pod nr 353542-2016.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. komunikat nr 1
5. komunikat nr 229.11.2016, 16:59:38
Tuczno, dnia 28 listopada 2016 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 29 listopada 2016 roku pod nr 353541-2016.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2
8. komunikat nr 3
8. komunikat nr 4
9. komunikat nr 509.11.2015, 10:38:28
Tuczno, dnia 6 listopada 2015 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ją można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2015 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 06 listopada 2015 roku pod nr 300692 -2015.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. załącznik nr 6
8. komunikat nr 1
9. komunikat nr 2
9. wyniki przetargu
9. KOMUNIKAT 2 DO WYNIKU PRZETARGU09.11.2015, 10:20:19
Tuczno, dnia 6 listopada 2015 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Ząbka, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienność ceny – 5,0%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2015 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 06 listopada 2015 roku pod nr 300688-2015.

Dyrektor Zakładu
Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. komunikat nr 1
6. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 10 września 2015 roku.

O g ł o s z e n i e

Zapraszam do postępowania i proszę, o złożenie oferty o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progu „ustawowego” określonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 z późniejszymi zmianami), na dostawę / usługę / robotę budowlaną 1.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew (wg. oddzielnego zestawienia stanowiącego załącznik do zaproszenia i dokumentacji postępowania), rosnących na terenie należącym do Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Stanisława Staszica 5, w parku otaczającym budynek główny oraz budynki zaplecza technicznego oraz mieszkaniowego, znajdujących się w obrębie Tuczno 108, nr działki 154/1 , połączonej ze sprzedażą pozyskanego drewna wykonawcy zamówienia. Zamówienie obejmuje: wycinkę drzew, wywóz pozyskanego drewna użytkowego oraz gałęzi oraz odpadów do miejsc prawem dopuszczonych, karczowanie pni po wycince, przy czym dopuszcza się frezowanie, na głębokość nie mniejszą niż 15 cm, z uporządkowaniem miejsc po dokonanej wycince z zasypaniem zagłębień rodzimym gruntem włącznie. 2. Kod CPV: 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew
3. Warunki realizacji: opis oczekiwań zamawiającego: termin realizacji
a) zamówienie realizowane będzie w czasie normalnej pracy Zakładu,
b) usługa wykonana zostanie w terminie określonym przez wykonawcę, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia bieżącego roku,
c) z chwilą przejęcia placu wykonywanych robót (protokolarnego) wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ten teren i odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac,
d) wykonawca zobowiązany jest do należytego i zgodnego z przepisami zabezpieczeniem miejsc wykonywania wycinki (w tym taśmy odgradzające, tablice informacyjne „Uwaga wycinka drzew” i inne wymagane stosownymi przepisami),
e) zamówienie realizowane będzie z zachowaniem przepisów BHP,
f) odpowiedzialność wykonawcy za teren objęty wycinką kończy się z chwilą podpisania protokołu odbioru robót,
g) podstawą odbioru robót jest potwierdzenie ich wykonania przez osobę wskazaną przez Kierownika Zamawiającego,
h) wykonawca musi posiadać zgłoszoną działalność odpowiadającą swym zakresem przedmiotowi zamówienia, posiadać uprawnienia do wykonywania robót wymienionych w przedmiocie zamówienia, w zakresie przewidzianym przez prawo,
i) wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym odpowiednim sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, prze co Zamawiający rozumie wymagane uprawnienia oraz posiadać doświadczenie do wykonania tych robót,
j) wykonawca wykaże się ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wysokości nie mniejszej niż 250.000 PLN. Warunek dodatkowy: wykonawca zamówienia w rozliczeniu usługi otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o wartość pozyskanego drewno, wg wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę.


Zainteresowani wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Lupą tel. (centrala: 672593004).

Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kosztów wycinki i pozyskanego drewna użytkowego.

Formularz oferty oraz zestawienie drzew do wycinki można otrzymać w Sekretariacie Zakładu.

Oferty proszę składać w Sekretariacie Zakładu w terminie do godziny: 10.00 dnia 30 września 2015 roku.

Edward Ząbek
Dyrektor Zakładu

__________________________
1 - skreśl niewłaściwe


Tuczno, dnia 03 grudnia 2014 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbka, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 grudnia 2014 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 03 grudnia 2014 roku pod nr 250237 -2014.

Dyrektor Zakładu

Edward Ząbek


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. załącznik nr 6
8. komunikat nr 1
9. wyniki przetargu

Tuczno: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ Leśna Ustroń w Tucznie
Numer ogłoszenia: 239295 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie , ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 2593004, faks 0-67 2593004.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoriumtuczno.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ Leśna Ustroń w Tucznie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 6. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pacjentów.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
PRZETARG OGRANICZONY 1. Oświadczenie o wysokości współczynnika pokrycia marginesu wypłacalności na poziomie min. 100 % na dzień 30.06.2014 lub późniejszy (w procentach). Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Ocena spełniania warunków nastąpi według zasady: spełnia - nie spełnia. Do składania ofert zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy otrzymają najwyższe noty, proporcjonalnie do wysokości pokrycia marginesu wypłacalności.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Warunki ubezpieczenia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Specyfikację można uzyskać pod adresem: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel. 717770400, fax 717770455, e-mail: centrala@suprabroker.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wyniki przetargu18.11.2014, 13:56:13
Tuczno, dnia 18 listopada 2014 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie
ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2014 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 18 listopada 2014 roku pod nr 239045-2014.

Dyrektor Zakładu
Edward ZąbekZałączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. wyniki przetargu


18.11.2014, 13:43:07
Tuczno, dnia 18 listopada 2014 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr inż. Edwarda Ząbek, zwanego w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat). Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienność ceny – 5,0%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2014 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 18 listopada 2014 roku pod nr 238971-2014.

Dyrektor Zakładu
Edward ZąbekZałączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. wynik przetargu


Tuczno, dnia 28 sierpnia 2014 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona: www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego p.o. Dyrektora Michała Kolasę, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33.14.10.00-0 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ją można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24b ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 września 2014 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 28 sierpnia 2014 roku nr 184111 – 2014.


p.o. Dyrektora ZOL SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie
Michał Kolasa
Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 07 maja 2014 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez p.o. Dyrektora Michała Kolasę, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych tj. pierwszego etapu realizacji przebudowy I pietra, który obejmuje przebudowę trzech sal chorych z łazienkami, izolatkę oraz fragment korytarza oraz instalacji oddymiania klatki schodowej nr 2, zgodnie z projektem budowlano architektonicznym (załącznik do specyfikacji) oraz przedmiarem robót (załącznik do specyfikacji), w obiekcie Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Staszica 5 w zakresie określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień: roboty budowlane 45215140-0 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej zakładu: www.sanatoriumtuczno.org.
Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego odbioru robót i ich etapowego rozliczania.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie w okresie nie dłuższym niż od dnia 01 sierpnia do dnia 31 października 2014 roku w obiekcie Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Staszica 5. O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria Znaczenie/waga(%)
Cena 95,0
Czas realizacji 5,0


Oferty należy składać w terminie do dnia 03.06.2014 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 07 maja 2014 roku pod nr 97461-2014.

p.o. Dyrektora ZOL SP ZOZ
„Leśna Ustroń” w Tucznie
Michał Kolasa


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. wyniki przetargu
Dokumentacja:
PROJEKT BUD - INSTALACJE ELEKTR.PDF

PROJEKT BUD-INSTALACJE SANITARNE.PDF
PRZEDMIAR ROBÓT-INSTALACJE ELEKT.PDF
PRZEDMIAR ROBÓT-ODDYM. KLATK SCH.PDF
RZUT PIĘTRA I - ETAP I.PDF
TOM I EKSPERTYZA TECHNICZNA.PDF
PROJEKT BUD. ODDYMIANIA KL. SCH.PDF
PROJEKT BUDOWLANY I PIĘTRO ETAP I.PDF
PRZEDMIAR ROBÓT-INSTALACJE SANIT.PDF
PRZEDMIAR ROBÓT-ROBOTY REMONTOWE.PDF
SPECYF. TECH. INSTALACJI ELEKTR.PDF


Tuczno, dnia 25 listopada 2013 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, sprzętu jednorazowego, płynów, środków dezynfekcyjnych i odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 grudnia 2013 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 25 listopada 2013 roku pod nr 250395 -2013.

Dyrektor Zakładu

mgr Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
7. komunikat nr 3
8. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 25 listopada 2013 roku.

Ogłoszenie.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %.
b) Niezamienność ceny – 5,0%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 grudnia 2013 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 25 listopada 2013 roku pod nr 250331-2013.

Dyrektor Zakładu.

Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 10 września 2013 roku

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pampersów (pieluchomajtek) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33100000-0 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 września 2013 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 10 września 2013 roku nr 182123 – 2013.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. komunikat nr 5
11. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 06 czerwca 2013 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujące swoim zakresem wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze, ponadto drobne roboty rozbiórkowe, w tym przy poszerzaniu otworów okiennych, demontaż wymienianych okien i drzwi, roboty remontowe oraz roboty wykończeniowe, zgodnie z projektem budowlano architektonicznym (załącznik do specyfikacji) oraz przedmiarem robót (załącznik do specyfikacji), w obiekcie Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Staszica 5 w zakresie określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień: roboty budowlane 45000000-7, 45421100-5, 45453000-7, 45450000-6 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej zakładu: www.sanatoriumtuczno.org
Zamawiający nie przewiduje możliwości częściowego odbioru robót i ich etapowego rozliczania.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia 01 sierpnia 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku w obiekcie Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Staszica 5.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie kryterium ceny (100,0%)
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.06.2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 6 czerwca 2013 roku pod nr 102179.

Dyrektor ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

mgr Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. projekt budowlano-architektoniczny cz.I
6. projekt budowlano-architektoniczny cz.II
7. przedmiar robót
8. Wyniki przetargu


Tuczno, dnia 22 maja 2013 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujące swoim zakresem wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze, ponadto drobne roboty rozbiórkowe, w tym przy poszerzaniu otworów okiennych, demontaż wymienianych okien i drzwi, roboty remontowe oraz roboty wykończeniowe, wywóz i utylizacja gruzu oraz zdemontowanych wymienianych okien i drzwi, zgodnie z projektem budowlano architektonicznym (załącznik do specyfikacji) oraz przedmiarem robót (załącznik do specyfikacji), w obiekcie Zamawiającego położonym w Tucznie przy ul. Staszica 5 w zakresie określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień: roboty budowlane 45000000-7, 45421100-5, 45453000-7, 45450000-6 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej zakładu: www.sanatoriumtuczno.org
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia 01 sierpnia 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie kryterium ceny (100,0%)
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.06.2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 22 maja 2013 roku pod nr 85807.

Dyrektor ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

mgr Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. projekt budowlano-architektoniczny cz.I
6. projekt budowlano-architektoniczny cz.II
7. przedmiar robót
8. komunikat nr 1
9. komunikat nr 2 - unieważnienie przetargu


Tuczno, dnia 2 kwietnia 2013 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę prania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ją można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamówienie realizowane będzie w okresie od 1 lipca 2013 do dnia 30 czerwca 2016.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym Zamawiający uważa, że warunek ten spełni ten z Wykonawców, który w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 1 podobnej co do wielkości i zakresu usługi dla zamawiającego z branży służby zdrowia,
d) stosują procedury zakładowe zgodne z wymaganiami stawianymi zakładom realizującym usługę dla zakładów opieki zdrowotnej.
e) działają w systemie pełnej bariery higienicznej,
f) stosują środki piorące posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do używania, które będą udostępniane Zamawiającemu na każde wezwanie,
g) będą realizowali odbiór i dostawy własnym transportem, przez co zamawiający rozumie posiadanie co najmniej jedną jednostkę transportu przystosowaną i dopuszczoną do przewożenia brudnej i czystej bielizny pościelowej i innych asortymentów do zakładów opieki zdrowotnej,
h) gwarantują realizacje zlecenia w czasie nie dłuższym niż 2 dni w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i nie dłuższym niż 3 dni w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi liczonym od momentu przekazania bielizny „brudnej”, do zwrotu po wykonaniu usługi,
i) posiadają stanowisko krawieckie i wykonują naprawy krawieckie,
j) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
k) posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, spełnią ten warunek ci z Wykonawców, którzy legitymują się ubezpieczeniem w tym zakresie z kwotą gwarantowaną przez ubezpieczyciela nie niższą niż 200.000 PLN.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie kryterium ceny:
a) Cena – 100,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 kwietnia 2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 2 kwietnia 2013 roku pod nr 126688-2013.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. załącznik 6
8. załącznik 7
9. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 20 grudnia 2012r.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail:
szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium. Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 20 grudnia 2012 roku pod nr 523110 – 2012

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Komunikat nr 1
8. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezmienność ceny – 5,0%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku do godziny 12.00 .
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr 490050-2012.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski
Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat).

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres od dnia określonego w umowie do 31 grudnia 2013 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr 490056 -2012.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski

Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Komunikat 1
8. Komunikat 2
9. Komunikat 3
10. Wyniki przetarguTuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych, sprzętu, płynów oraz opatrunków specjalistycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-4, 24455000-8, 33100000-1 oraz 24455000-1 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium. Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr 490060 -2012.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Komunikat 1
8. Komunikat 2
9. Komunikat 3
10. Komunikat 4
11. Komunikat 5
12. Komunikat 6
13. Wyniki przetargu


Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ RTG
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 110. Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01.01.2013 roku. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 06.12.2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 07.12.2012 r. o godzinie 11:00. Termin związania ofertą ustala się na 27.12.2012 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH - ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 2300. Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2013 roku. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 06.12.2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 07.12.2012 r. o godzinie 11:00. Termin związania ofertą ustala się na 27.12.2012 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
(Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 150.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2013 roku. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 06.12.2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 07.12.2012 r. o godzinie 11:00. Termin związania ofertą ustala się na 27.12.2012 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu
OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pampersów (pieluchomajtek)

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pampersów (pieluchomajtek), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożone zostały 4 oferty:
1. ROKO R i R Kowalscy Sp. jawna 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 1i.
2. PASO – TRADING Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48,
3. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26,
4. PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151,

Wszyscy wyżej wymienieni wykonawcy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona. Porównanie złożonych ofert dokonano na podstawie kryterium oceny.

Oferty przedstawiały się następująco:

1. ROKO - 46.228,32 zł
2. PASO – TRADING - 62.972,64 zł
3. TZMO - 48.742,56 zł
4. PAUL HARTMANN - 60.847,20 zł

Do realizacji zamówienia wybrana została firma ROKO R i R Kowalscy Sp. jawna 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 1i.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Tuczno, dnia 13 września 2012 roku

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie
ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pampersów (pieluchomajtek) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 września 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 13 września 2012 roku nr 345116–2012.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Komunikat nr 1
8. Komunikat nr 2
9. Komunikat nr 3


Tuczno, dnia 01.06.2012 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowa fragmentu B II-go piętra Zakładu (II etap) tj. pokoje łóżkowe z wydzielonymi dwiema łazienkami, pozostały fragment korytarza (powierzchnia 54,16m2), magazyn bielizny czystej, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie mycia łóżek, brudownik oraz klatkę schodową zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w grupach 45210000-2 wg kodów CPV.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Zamówienie realizowane będzie od dnia 01.09.2012 r. nie dłużej niż do dnia 31.10.2012 roku (z tym, że termin wykonania stanowić będzie jedno z kryteriów oceny złożonych ofert.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena w części robót budowlanych – 90,0 %
b) Gwarancja na roboty budowlane – 5,0 %
c) Czas realizacji – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 01.06.2012 roku pod nr 183040-2012 .

Dyrektor Zakładu
mgr Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja
2. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STRONA TYTUŁOWA
3. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE
5. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STR. 1 - 10
6. PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7. PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE
8. PRZEDMIAR ROBÓT - OPRAWY OŚWIETLENIOWE
9. PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
10. RYS_1-3
11. RZUTY PIETER - 2
12. RZUTY PIĘTER - 1
13. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
14. TOM II EKSPERTYZA TECHNICZNA
15. ZAŁ. DO ESPERTYZY TECHNICZNEJ - WZMOCNIENIA BELKI STROPOWEJ 1K i 2K
16. ZAŁ. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 12 - 20
17. ZAŁ. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 21- 22
18. ZAŁ. NR 5 a-e DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKŁADU USŁUG KOMINIARSKICH
19. ZAŁ. NR 5 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKŁADU USŁUG KOMINIARSKICH
20. ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU - INST.ELEKTR. - RYS. 5-7
21. Załącznik nr 1 do SIWZ
22. Załącznik nr 2 do SIWZ
23. Załącznik nr 3 do SIWZ
24. Załącznik nr 4 do SIWZ
25. Wyniki przetargu17.05.2012, 10:52:56
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.) ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 150.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31.12.2013 roku. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01.06.2012 roku. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 24.05.2012 r. do godziny 11:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24.05.2012 r. o godzinie 12:00. Termin związania ofertą ustala się na 31.05.2012 r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny. Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu
Tuczno, dnia 22 grudnia 2011 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy odżywek do odżywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres od dnia określonego w umowie do 31 grudnia 2012 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 22 grudnia 2011 roku pod nr 434154-2011.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. wyniki przetargu

Tuczno, dnia 22 grudnia 2011 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat).

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres od dnia określonego w umowie do 31 grudnia 2012 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 22 grudnia 2011 roku pod nr 434116-2011.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Komunikat nr 1
8. Komunikat nr 2
9. Komunikat nr 3
9. wyniki przetargu

Tuczno, dnia 6 grudnia 2011 roku.

Ogłoszenie.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych, sprzętu, płynów i odżywek oraz opatrunków specjalistycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-4, 24455000-8, 33100000-1 oraz 24455000-1 wg kodów CPV,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat). .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji,
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych,
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia wskazanego w umowie,
Warunki udziału w postępowaniu: .
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym, .
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, .
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, .
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego, .
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”,
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium. Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: .
a) Cena – 95,0 %.
b) Termin realizacji – 5,0 %.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2011 roku do godziny 12.00,
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert,
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 06 grudnia 2011 roku pod nr 321269-2011,

Dyrektor Zakładu.
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. komunikat 1
8. komunikat 2
9. komunikat 3
10. komunikat 4
11. komunikat 5
12. komunikat 6
13. komunikat 7
14. wyniki przetarguTuczno, dnia 6 grudnia 2011 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń“ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienność ceny – 5,0%.
Oferty należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2011 roku do godziny 12.00 .
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 6 grudnia 2011 roku pod nr 321237-2011 .

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
3. wyniki przetargu14.09.2011, 14:24:39
Tuczno, dnia 14 września 2011 roku

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie
ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersów) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).


Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 września 2011 roku do godziny 13.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 14 września 2011 roku nr 245263-2011.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
6. komunikat nr 1
7. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 02 września 2011 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersów) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 września 2011 roku do godziny 14.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 02 września 2011 roku nr 235285-2011.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Komunikat 1
8. Komunikat 2
9. Komunikat 3


OGŁOSZENIE
29.11.2010,
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń“ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2011 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienność ceny – 5,0%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2010 roku do godziny 12.00 .
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 28 listopada 2010 roku pod nr 386304 .

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. komunikat nr 1
5. wyniki przetargu


OGŁOSZENIE
29.11.2010,
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych, sprzętu, płynów i odżywek oraz opatrunków specjalistycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1 oraz 24455000-8 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania, określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez jeden rok licząc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2010 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 28 listopada 2010 roku pod nr 386306.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. komunikat nr 5
12. komunikat nr 6
13. wyniki przetargu

Tuczno, dnia 09 września 2010 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersów) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium. Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 września 2010 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 09 września 2010 roku 285610-2010.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski

Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. komunikat nr 1
8. ogłoszenie wyników przetargu

Tuczno, dnia 16 kwietnia 2010 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę prania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamówienie realizowane będzie w okresie od 1 lipca 2010 do dnia 30 czerwca 2013.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, przy czym Zamawiający uważa, że warunek ten spełni ten z Wykonawców, który w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 1 podobnej co do wielkości i zakresu usługi dla zamawiającego z branży służby zdrowia,
d) stosują procedury zakładowe zgodne z wymaganiami stawianymi zakładom realizującym usługę dla zakładów opieki zdrowotnej.
e) działają w systemie pełnej bariery higienicznej,
f) stosują środki piorące posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do używania, które będą udostępniane Zamawiającemu na każde wezwanie,
g) będą realizowali odbiór i dostawy własnym transportem, przez co zamawiający rozumie posiadanie co najmniej jedną jednostkę transportu przystosowaną i dopuszczoną do przewożenia brudnej i czystej bielizny pościelowej i innych asortymentów do zakładów opieki zdrowotnej,
h) gwarantują realizacje zlecenia w czasie nie dłuższym niż 2 dni w pierwszych dwóch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i nie dłuższym niż 3 dni w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usługi liczonym od momentu przekazania bielizny „brudnej”, do zwrotu po wykonaniu usługi,
i) posiadają stanowisko krawieckie i wykonują naprawy krawieckie,
j) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
k) posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, spełnią ten warunek ci z Wykonawców, którzy legitymują się ubezpieczeniem w tym zakresie z kwotą gwarantowaną przez ubezpieczyciela nie niższą niż 200.000 PLN.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie kryterium ceny:
a) Cena – 100,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2010 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 16 kwietnia 2010 roku pod nr 80759-2010.

Dyrektor Zakładu
Artur BiłgorajskiZałączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. załącznik 6
8. załącznik 7
9. Ogłoszenie wyników przetargu

Tuczno, dnia 15 grudnia 2009 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń“ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %.
b) Niezmienność ceny – 5,0%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 15 grudnia 2009 roku pod nr 244713.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski.


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2

Tuczno, dnia 14 grudnia 2009 roku.

OGŁOSZENIE

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, płynów, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz sprzętu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1 oraz 24455000-8 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 14 grudnia 2009 roku pod nr 242757.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. komunikat 1
8. komunikat 2
9. zapytanie do komunikatu nr 3
10. komunikat 3
11. ogłoszenie wyników przetarguOgłoszenie

Tuczno, dnia 04 grudnia 2009 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” w Tucznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy mieszanek żywieniowych i sprzętu do pomp infuzyjnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33190000-8 oraz 33692510-5 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 04 grudnia 2009 roku pod nr 233199.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Ogłoszenie wyników przetargu

Tuczno, dnia 13 listopada 2009 roku.

OGŁOSZENIE

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń“ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy oleju opałowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium. Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 01 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 13 listopada 2009 roku pod nr 207877

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. Ogłoszenie wyników przetargu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:28:28
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 150.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin związania ofertą ustala się na 02 grudzień 2009 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Załączniki:
1. Wyniki konkursu


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:26:19
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ RTG
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 110.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin związania ofertą ustala się na 02 grudzień 2009 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Załączniki:
1. Wyniki konkursu


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:23:44
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
(Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest:
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 150.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin związania ofertą ustala się na 02 grudzień 2009 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Załączniki:
1. Wyniki konkursu


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:19:57

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LEŚNA USTROŃ” Z SIEDZIBĄ W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogłasza konkurs ofert, którego przedmiotem jest: ŚWIADCZENIE USŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH - ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa będzie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie składać można w siedzibie udzielającego zamówienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin związania ofertą ustala się na 02 grudzień 2009 r.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu do udzielającego zamówienia dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o jego wyniku.

Załączniki:
1. Wyniki konkursu


21.10.2009, 22:59:33
Tuczno, dnia 21 października 2009 roku

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w obiekcie Zamawiającego (I-etap), w tym: pokoju psychologa, gabinetu lekarskiego, jadalni, pokoju terapii zajęciowej oraz części korytarza, zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w grupach 45210000-2 wg kodów CPV.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania nie dłużej niż do dnia 30 grudnia 2009 roku (z tym, że termin wykonania stanowić będzie jedno z kryteriów oceny złożonych ofert. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
f) posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena w części robót budowlanych – 90,0 %
b) Gwarancja na roboty budowlane – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 13 listopada 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 21 października 2009 roku pod nr 183933

Dyrektor Zakładu
mgr Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STRONA TYTUŁOWA
7. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STR. 1 - 10
8. ZAŁ. NR 5 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKŁADU USŁUG KOMINIARSKICH
9. ZAŁ. NR 5 a-e DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKŁADU USŁUG KOMINIARSKICH
10. RZUTY PIĘTER
11. ZAŁ. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 12 - 20
12. ZAŁ. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 21- 22
13. TOM II EKSPERTYZA TECHNICZNA
14. ZAŁ. DO ESPERTYZY TECHNICZNEJ - WZMOCNIENIA BELKI STROPOWEJ 1K i 2K
15. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
16. RZUTY PIĘTER
17. ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU - INST.ELEKTR. - RYS. 5-7
18. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE
19. RYS. 1-3
20. PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY REMONTOWE
21. PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
22. PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE
23. Ogłoszenie wyników przetargu


Tuczno, dnia 09 października 2009 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersów) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 95,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 października 2009 roku do godziny 12.15.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie ukazało się w BZP dnia 08 października 2009 roku pod nr 351810.

Dyrektor Zakładu
Artur BiłgorajskiZałączniki:

1. Przetarg - specyfikacja
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Ogłoszenie wyniku przetargu.


Ogłoszenie
02.02.2009, 07:27:35
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz sprzętu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1 oraz 24455000-8 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2009 roku do godziny 12.00. Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień publicznych dnia 02 lutego 2009 roku pod nr 13652-2009.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Przetarg - specyfikacja
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
6. załącznik 5
7. Komunikat 1
6. Komunikat 2
7. Komunikat 3Tuczno, dnia 12 listopada 2008 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1, 24455000-8 oraz 18410000-6 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania określonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 90,0 %
Warunki płatności – 5,0 %
Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2008 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Przetarg - specyfikacja
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. załącznik 3
5. załącznik 4
5. załącznik 5
6. załącznik 6
6. Odpowiedź na zapytanie
7. KOMUNIKAT KOŃCOWY
Tuczno, dnia 12 listopada 2008 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń“ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu:
posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego postępowania,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 90,0 %
Warunki płatności – 5,0 %
Niezmienność ceny – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2008 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Załączniki:
1. Przetarg - specyfikacja
2. załącznik 1
3. załącznik 2
4. Informacja
5. Wezwanie
6. KOMUNIKAT KOŃCOWY


OGŁOSZENIE
10.09.2008,

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, tel./faks 067 2593004, Regon 331299439, Nr NIP 765-000-91-10, Nr KRS 0000077337, reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i modernizacji pomieszczeń zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz przedmiarem robót, tj. zamówienia w grupie 45453000-7 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.sanatoriumtuczno.org, w siedzibie Zamawiającego, można ją też uzyskać składając pisemne zapotrzebowanie.
Osobą upoważniona do kontaktów z wykonawcami jest Pan Krzysztof Lupa – kontakt jw.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Roboty zostaną rozpoczęte po podpisaniu umowy.
O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawcą zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”.
Prace muszą zostać zakończone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2008 roku. Termin wykonania prac stanowić będzie jednocześnie kryterium oceny ofert.
Złożone do postępowania oferty ocenione zostaną zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami i ich znaczeniami:

K r y t e r i a

Znaczenie / waga (%)

Cena

80,0 %

Gwarancja na wykonane roboty

10,0 %

Czas wykonania robót

10,0 %


Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.

Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu do godziny 12.00 dnia 30 września 2008 roku.
Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski

Tuczno, dnia 10 września 2008 roku.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja

Załączniki:
1, 2, 3, 4.
Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia

Tuczno, dnia 24 grudnia 2007 roku

W postępowaniu przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy leków, środków opatrunkowych, płynów i sprzętu jednorazowego, złożone zostały cztery oferty, w tym do zadania nr 1 żadnej, zadania nr 2 dwie, zadania nr 3 cztery oraz zadania nr 4 jedna. Postępowanie w części dotyczącej zadania nr 1 i 2 zostało unieważnione, w pierwszym przypadku stosownie do zapisu art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami), w związku z nie złożeniem do postępowania żadnej oferty w przypadku zadania nr 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 z uwagi, że zaproponowana przez Wykonawców cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Do postępowania oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  • „Centrowet- Cezal” Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział w Słupsku ul. Słoneczna 16F,
  • Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „:Zarys” Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Pod Borem 18,
  • „Bialmed” Biała Piska ul. Konopnickiej 11a,
  • IHREN Sp. z o.o. W poznaniu ul. Pasieka 13A.

Do realizacji zadania nr 3 i 4 wybrany został „BIALMED” Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Złożone do postępowania oferty otrzymały, liczone zgodnie z kryteriami oceny oferty zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następujące ilości punktów:

Zadanie nr 3

Oferta nr

Kryterium cena

Kryterium płatność

Kryterium termin

Razem

1.

83,6

5,0

3,3

91,9

2.

80,2

5,0

2,5

87,7

3.

90,0

5,0

5,0

100

4.

89,3

5,0

3,3

97,6

Zadanie nr 4

Oferta nr

Kryterium cena

Kryterium płatność

Kryterium termin

Razem

3.

90,0

5,0

5,0

100


Dokonując oceny złożonych do postępowania ofert Zamawiający przyjął zasadę, że wszystkie zaproponowane przez Wykonawców terminy płatności powyżej 30 dni są okresami maksymalnymi za które przysługuje najwyższa ilość Punktów tj. 5,0. W kolejnych postępowaniach taka właśnie zasada zostanie zapisana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku aktualnego postępowania nie miała ona żadnego wpływu na kolejność ofert i wybór Wykonawcy.Przetarg nieograniczony na dostawy leków
Tuczno, dnia 7 grudnia 2007 roku.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 244 oraz 331 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania określonymi w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 25 października 2008 roku.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2007 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Pliki do pobrania:
Specyfikacja

Zalączniki:
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ogłoszenie
26.09.2007.
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat). Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 85,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Niezmienność ceny – 10,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 8 października 2007 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Pliki do pobrania:

Specyfikacja

Załączniki:
1, 2, 3.

Ogłoszenie - Tuczno roboty budowlane
19.09.2007
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, tel./faks 067 2593004, Regon 331299439, Nr NIP 765-000-91-10, Nr KRS 0000077337, reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artrura Biłgorajskiego, zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót, tj. zamówienia w grupie 45210000-2 wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.sanatoriumtuczno.org, w siedzibie Zamawiającego, można ją też uzyskać składając pisemne zapotrzebowanie.
Osobą upoważniona do kontaktów z wykonawcami jest Pan Krzysztof Lupa – kontakt jw.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Roboty zostaną rozpoczęte po podpisaniu umowy.
O udzielenia zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji odpowiednich organów,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków przez wykonawcę zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”.

Złożone do postępowania oferty ocenione zostaną zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami i ich znaczeniami:

K r y t e r i a I Znaczenie / waga (%)
Cena - 80,0 %
Gwarancja na wykonane - 10,0 %
roboty
Czas wykonania robót - 10,0 %

Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.

Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu do godziny 10.00 dnia 08 października 2007 roku.
Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Pliki do pobrania:

Specyfikacja

Załączniki:
1, 2, 3, 4, 5.

Tuczno, dnia 24 stycznia 2007 roku

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat). Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamówienie realizowane będzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2008 roku.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.

Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 85,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Niezmienność ceny – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2007 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Specyfikacja - treść główna
Załączniki: 1, 2, 3.
Ogłoszenie
Tuczno, dnia 17.01.2007r.
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Tucznie
Wybrani zostali następujący oferenci:

1. „JARTOM” Spółka Jawna
ul. Połczyńska 19 a
78-300 Świdwin

2. „AVA” Spółka z o.o.
ul. Warsztatowa 4c
64-920 Piła

3. Janusz Niedźwiedź Rzeźnictwo i Wędliniarstwo
ul. Gdańska 11
78-540 Kalisz Pomorski

4. Gminna Spółdzielnia „SCH”
ul. Wolności 35
78-640 Tuczno

5. Marcin Dalecki PPHU DALMAR
ul. Kołobrzeska 13
78-600 Wałcz


Z wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia.Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Artur Biłgorajski


Tuczno, dnia 12 grudnia 2006 roku.


O g ł o s z e n i e

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tucznie wybrany został:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Szczecinie
70-433 Szczecin
ul. Śląska 32a

Z wybranym wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację zmówienia.


Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Tuczno, dnia 4 grudnia 2006 roku.

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo jednego z uczestników postępowania, z pytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:
„W związku z udzieloną odpowiedzią dotyczącą zabezpieczenia kredytu z dnia 20 listopada 2006 roku i brakiem zabezpieczenia odsetek, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia kwoty zamówienia do 1.410.000 zł”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmniejsza kwotę zamówienia (kredytu) do 1.410.000 PLN, przeznaczając pozostałą część na jego zabezpieczenie. W związku z powyższym o kwotę tą zostanie zmniejszona ostatnia transza kredytu.

Jednocześnie Zamawiający przypomina wszystkim uczestnikom postępowania o decyzji przedłużenia terminu składania ofert o jeden tydzień tj. do dnia 12 grudnia bieżącego roku.


Z poważaniem
Dyrektor ZOL SP ZOZ
w Tucznie
Artur Biłgorajski22.11.2006, 19:25:23

Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo jednego uczestników postępowania, z pytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponownie podnoszącym problem zakresu oczekiwanych przez Zamawiającego informacji dotyczących udzielanych dotychczas kredytów i ich sprzeczności z Prawem Bankowym (tajemnica bankowa). W związku z powyższym Zamawiający postanawia uznać za potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu podanie przez Wykonawcę, gdy wskaże ten w miejsce nazwy i adresu zamawiających, jedynie rodzaj podmiotów występujących w oddziale BGK w Szczecinie o kredyty (np. szpitale, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne etc.).
Ponadto Wykonawca poprosił o następujące wyjaśnienia:

1) W związku z określeniem w SIWZ zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązania, jako kredytu inwestycyjnego prosimy o wprowadzenie zmiany do Specyfikacji i wpisanie kredytu obrotowego w miejsce kredytu inwestycyjnego oraz określenie w SIWZ przedmiotu kredytowania.


Zamawiający robiąc rozpoznanie rynku przed ogłoszeniem postępowania prowadził liczne konsultacje z przedstawicielami kilku banków i spotkał się z twierdzeniem, że kredyt na restrukturyzację zadłużeń jest również kredytem inwestycyjnym (Bank Przemysłowo – Handlowy). Zgadzamy się z Wykonawcą i zmieniamy specyfikację w ten sposób, że kredyt jakiego oczekuje Zamawiający od Wykonawców to kredyt obrotowy o charakterze restrukturyzacyjnym.

2) Prosimy o wskazanie formy zabezpieczenia ustalanego przez Województwo Zachodniopomorskie – czy będzie to poręczenie wekslowe, czy poręczenie według prawa cywilnego?


Zamawiający otrzyma poręczenie wg prawa cywilnego.

3) Czy mogą ulec zmianie terminy wypłaty kredytu określone w SIWZ, jeśli tak prosimy o wprowadzenie modyfikacji do Specyfikacji w zakresie możliwości zmian terminów wykorzystania kredytu.


Zamawiający zmienia specyfikacje w ten sposób, że dopuszcza możliwość zmiany terminów wykorzystania kredytów. Jednak dla celów obliczania wartości (kosztów) uzyskania kredytu przyjmować należy terminy podane w specyfikacji.

4) Czy korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami – wnioski i zapytania do SIWZ będą stanowić załączniki do umowy kredytowej obok SIWZ?


Tak, gdyż ustanowienie ich załącznikami będzie gwarancją dla Wykonawców oraz oczywiście dla Zamawiającego, że wprowadzone zmiany do specyfikacji będą obowiązywać w realizacji zamówienia.

5) Czy koszty ustanowienia zabezpieczeń należy umieścić w załączniku nr 1 w pozycji 1 po zdaniu: ”Składamy ofertę we własnym imieniu, jako partner konsorcjum”.

Zamawiający proponuje w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. w tabelę na stronie 2 załącznika w punkcie 3 dołączyć wiersz o nazwie „ Koszty ustanowienia zabezpieczeń” .Dla Zamawiającego istotnym przy wyborze oferty będzie łączny koszt obsługi kredytu, ale dla porządku przyjmujemy jak w pierwszej części odpowiedzi na to pytanie.

Jednocześnie z uwagi na kolejne liczne modernizacje specyfikacji, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert o jeden tydzień tj. do dnia 12 grudnia bieżącego roku.

Z poważaniem
DYREKTOR ZOL SP ZOZ
Artur Biłgorajski


Do wiadomości:
- Wykonawca składający pytania do SIWZ
- Inni Wykonawcy, którzy pobierali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego
- Strona internetową Zamawiającego
- Dokumentacja postępowania


Odpowiedzi na pytania
Tuczno, dnia 20 listopada 2006 roku.


Uczestnicy postępowania
(wszyscy)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo jednego z uczestników postępowania, z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część III SIWZ. Zamawiający nie określił celu kredytu. Przy założeniu, że jest to kredyt inwestycyjny prosimy o określenie przedmiotu kredytowania i przedstawienia dokumentów związanych z inwestycją.

Zamawiający używając określenia kredyt inwestycyjny miał na myśli kredyt, którego celem będzie spłata wierzytelności, w celu ich restrukturyzacji, spłata umożliwiająca zawarcie z wierzycielami porozumień (ugody).

Zamawiający nie wskazał formy zabezpieczenia odsetek od kredytu Czy zamawiający uzyska poręczenie od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości zabezpieczającej kwotę kredytu wraz z odsetkami. Jaka będzie forma zabezpieczenia kredytu ?

Brak poręczenia odsetek ze strony Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ponieważ uchwała tylko poręcza kredyt.

Część IV SIWZ. Zamawiający określił konkretne dni wypłaty kredytu, czy mogą ulec one zmianie jeśli umowa kredytowa zostanie podpisana po 15 grudnia 2006 roku (zgodnie z SIWZ może to nastąpić w ciągu 60 dni od złożenia oferty).

Zamawiający planuje rozstrzygnięcie przetargu w terminie krótszym niż 60 dni, jakie gwarantuje mu ustawa Prawo zamówień publicznych. Podane terminy spłaty wynikają właśnie z tego założenia. Nie można oczywiście wykluczyć sytuacji, że postępowanie się przedłuży i wówczas ulegnie zmianie równie plan spłat. Jednak dla celów obliczenia wartości zamówienia przyjęte zostały określone terminy i stanowią one podstawę do dokonania obliczeń przez wykonawcę zamówienia.

Część VI SIWZ. Ust. 8 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odpis sprawozdania finansowego lub jego części”. Czy ze względu na objętość dokumentacji Wykonawca może złożyć z ostatnich dwóch lat: bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz opinie biegłego rewidenta?

Część VI SIWZ Ust. 7- Bank zgodnie z art. 104 i 105 Ustawy Prawo bankowe jest zobowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych. Czy wobec powyższego brak wypełnienia załącznika nr 4 zdyskwalifikuje ofertę?

Zamawiający nie zamierza wyjść poza uprawnienie od żądania dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunków. Oczekiwane w tym przypadku dokumenty mają wykazać, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia, jakim jest udzielenie kredytu. Reasumując należy podkreślić, że żądając dokumentów lub ich części, Zamawiający oczekuje dokumentów, bądź ich części potwierdzających spełnianie tego warunku w rozumieniu §1 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tak więc wystarczając będą dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności i tą częścią opinii biegłego, która tego elementu właśnie dotyczy. Procedury przyjęte w ustawie Prawo zamówień publicznych gwarantują zachowanie tajemnicy, w tym również określonej przez Wykonawcę, jako tajemnicy bankowej. Zobowiązany jest on wówczas odpowiedniego oznakowania zastrzeżonych dokumentów. Załącznik nr 4 nie stanowi dla zachowanie tej tajemnicy jakiegokolwiek zagrożenia. Informacje w nim zawarte nie wykraczają poza te, które ogłaszane są w ogólnie dostępnym „Biuletynie zamówień publicznych” prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych, jako potwierdzenia dla zakończonego postępowania.

Część X SIWZ: Zamawiający nie określił warunków zwrotu wadium. Prosimy o sprecyzowanie warunków zwrotu wadium.

Nie precyzując szczegółowo warunków zwrotu wadium Zamawiający, przyjął warunki określone w Ustawie Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że zwrot wadium nastąpi w terminie określonym w art. 46 ust. 1 tejże ustawy, tj. niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą, bądź po zawarciu umowy z jednym z wykonawców, czy też unieważnieniu postępowania.

Część XI SIWZ ust. 4 – Nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej, gdy w części II SIWZ zamawiający dopuszcza taką możliwość. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zapis w Części III jest zwykłym błędem technicznym.

Ust. 2 Czy dokument potwierdzenia wpłaty wadium ma wchodzić w skład oferty?

Tak, dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do dokumentacji oferty na warunkach określonych w SIWZ.

Część XV ust. 3 pkt i. Zgodnie z warunkami specyfikacji, SIWZ ma stanowić załącznik do umowy kredytowej. Praktyka wskazuje, że istotne elementy ostatecznej oferty oraz warunków transakcji precyzowane są w korespondencji z wykonawcami. Prosimy o rozważenie naszej wątpliwości i ewentualna korektę zapisów SIWZ.

Złożona do postępowania oferta jest ofertą ostateczną i niedopuszczalne są różnice w zapisach w umowie w stosunku do oferty. Oczywiście, że Zamawiający nie wyklucza późniejszych uzgodnień i doprecyzowywania warunków umowy, ale nie może to dotyczyć elementów, które stanowią kryteria oceny ofert. Ich zmiana skutkowałaby uniemożliwieniem zawarcia ważnej umowy, w rozumieniu ustawy Prawo zamówieni publicznych. Załączenie SIWZ do umowy nie przekreśla więc możliwości późniejszych uzgodnień nie określonych w niej szczegółów.

Załączinik1: Formularz ofertowy, zgodnie z założeniem warunków specyfikacji ma przedstawić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w związku z tym, w którym miejscu należy wpisać koszty ustanowienia zabezpieczeń? Podając marżę do wyliczania stopy procentowej ile miejsc po przecinku należy przyjąć?
Podając koszty obsługi kredytu ile miejsc po przecinku należy uwzględnić?
Jaki ostateczny termin spłaty kredytu należy przyjąć do obliczenia odsetek od kredytu?

W związku z niedoprecyzowaniem w specyfikacji problemu ewentualnych kosztów ustanowienia zabezpieczeń, Zamawiający ustala, że należy wpisywać je w wymienionym załączniku w pozycji 1.
W obliczeniach należy uwzględnić cztery miejsca po przecinku. Terminem ostatecznym spłaty kredytu jest 31 grudzień 2016r.

Załącznik nr 2: Jakie konto należy wskazać w informacji ogólnej o wykonawcy? Czy załącznik nr 2a należy załączyć do oferty z dopiskiem „Nie dotyczy”.

Zamawiający oczekuje podania konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku wniesienia go w formie pieniężnej. Zamieszczenie Załącznika nr 2a z dopiskiem „nie dotyczy” bądź też nie załączanie go do dokumentacji będzie oznaczało samodzielne przystąpienie do postępowania Wykonawcy.


Z poważaniem

Dyrektor ZOL SP ZOZ
w Tucznie
Artur Biłgorajski

Do wiadomości:
- Wykonawca składający pytania do SIWZ
- Inni Wykonawcy, którzy pobierali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego
- Strona internetowa Zamawiającego
- Dokumentacja postępowania
Tuczno, dnia 17.11.2006,

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
na sukcesywne dostawy artykułów spożywczychPostępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z późniejszymi zmianami).


Specyfikacja -treść główna
Załączniki: 1, 2, 3, 4.

Ogłoszenie
Tuczno, dnia 17.11.2006, 20:40:28


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy artykułów spożywczych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania określonymi w specyfikacji.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego postępowania,
c) posiadają wymagane zaświadczenia i decyzje organów sanitarnych lub weterynaryjnych,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 grudnia 2006 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Tuczno przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.
Tuczno, dnia 17.11.2006,

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawy oleju opałowegoPostępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z późniejszymi zmianami).


Specyfikacja -treść główna
Załączniki: 1, 2, 3.

Ogłoszenie
Tuczno, dnia 19.11.2006,Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat).
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamówienie realizowane będzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamówień na dostawy artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 85,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Niezmienność ceny – 10,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 grudnia 2006 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.


Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Ogłoszenie

Sprawa nr: 2/2006/2006
Tuczno, dnia 31 października 2006 roku.

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na udzielenie kredytu długoterminowego


Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania:

Specyfikacja - treść główna,
Załączniki: 1, 2, 2a, 3, 4.

Ogłoszenie

10.11.2006, 15:39:37

Tuczno, dnia 10 listopada 2006 roku.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./faks 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego tj. usługę określona kodem 66130000-0 wg. CPV (Wspólnego Słownika zamówień wprowadzonym Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającą wyrażoną w złotych równowartości 60.000 euro.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej ZOL SP ZOZ www.sanatoriumtuczno.org.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie realizowane będzie w transzach, przy czym pierwsza w dniu 15 grudnia 2006 roku.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający warunkuje udział w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) wartość odsetek od kredytu - 90,0 %
b) wartość jednorazowej prowizji - 5,0 %
c) koszt opcji wcześniejszej spłaty - 2,0 %
d) koszt opcji rezygnacji z części kredytu - 3,0 %

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 grudnia 2006 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Dyrektor ZOL SP ZOZ Artur Biłgorajski

Odpowiedzi na zapytania
05.09.2006, 11:03:23

Tuczno, dnia 4 sierpnia 2006 roku.

Wszystkie zainteresowane firmy

W związku z pytaniami oraz wnioskami o uściślenie opisów przedmiotu zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego na zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, informujemy:

Pytanie 1. Wykonawcy zwracają się z prośbą o wyłączenie z zadania nr 1 pozycji nr 26,86, 94, 166 z grupy A oraz pozycji nr 1-8 z grupy B i utworzenie z nich odrębnego zadania nr 4 oraz wydzielenie z tego samego zadania części C również w celu utworzenia odrębnego zadania.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi możliwości dokonania takiej zmiany w bieżącym postępowaniu. Sugestie te zostaną rozpatrzone podczas przygotowań do kolejnego postępowania.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 1 grupa A pozycja nr 94, zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego w wersji „standard”, czy może w wersji „thin”? Wykonawca prosi również o sprecyzowanie zamawianej ilości.
Odpowiedź: Dla zamawiającego nie ma znaczenia wersja zaproponowanego opatrunku, i dopuszcza obie wersje. Podana przez Zamawiającego ilość 250 dotyczy pojedynczych sztuk.

Pytanie 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie, w miejsce kompresów wyjałowionych, w zadaniu nr 1 grupa B pozycja nr 2, zamiennika w postaci kompresów sterylnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zamiennika. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. W zadaniu nr 1 grupa A pozycja 21 Zamawiający dopuszcza oferowanie poza wymienionym w specyfikacji, opatrunku o wymiarach 10x10 cm, wszystkie w ilości opakowań do uzyskania wymaganej ilości.
2. W zadaniu nr 1 grupa B pozycja nr 2 Zamawiający dopuszcza oferowanie opatrunku w postaci żelu amorficznego w strzykawkach o pojemności 20g.
3. W zadaniu nr 2 Zamawiający zmienia oznaczenie opakowania z określonego na „opakowania po 10 szt.” na zapis „opakowania nie mniejsze niż 10 szt.”.

Pozostałe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym termin złożenia ofert, pozostają bez zmian.

Ogłoszenie

Sprawa nr: …/2006 Tuczno, dnia 22 sierpnia 2006 roku.

Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
na sukcesywne dostawy leków
środków opatrunkowych oraz dezynfekcyjnych
i innych
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania:

Przetarg - treść główna wraz z projektem umowy,
Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Tuczno, dnia 22 sierpnia 2006 roku.

Ogłoszenie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okresowe dostawy leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro, w grupach 244, 175, 331, 251 oraz 242 wg kodów CPV.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz będzie ja można pobrać w w siedzibie zamawiającego (Sekretariat). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na zadania określonymi w specyfikacji. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. Zamówienie realizowane będzie okresowo przez okres jednego roku, licząc od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamówienia poziomie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.

Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 % Oferty należy składać w terminie do dnia 8 września 2006 roku do godziny 08.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.