PRZETARGI


Tuczno, dnia 06 lipca 2022 roku

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na sukcesywne dostawy na rzecz Zakadu Opiekuczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Tucznie, ul. Stanisawa Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 3004, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sdowym pod nr KRS 0000077337, oznaczonego numerem identyfikacyjnym NIP 765 000 91 10. jn.:

1. Przedmiot zamwienia:
Sukcesywne dostawy pieluchomajtek oraz podkadw higienicznych jednorazowych w ilociach okrelonych w druku oferty, zgodnych z opisem stanowicym zacznik do ogoszenia, przez okres jednego roku liczonym od dnia 01 wrzenia 2022 roku.
2. Kod CPV: w grupie 33141000-0 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Tryb udzielenia zamwienia: warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pniejszymi zmianami) postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych Zamawiajcego.
4. Kontakt Zamawiajcego z wykonawcami: Do kontaktu Zamawiajcy wyznacza Pani Beat Nowak tel. centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisawa Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) dostawy rodkami transportu nalecymi do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko,
b) dostawy w terminie nie duszym ni dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamwienia przez wykonawc,
c) dostawy w godzinach 8.00 – 14.00,
d) zapata nastpowa bdzie przelewem na konto Wykonawcy w cigu 30 dni od dnia otrzymania faktury zbiorczej za usugi wykonane w danym miesicu wystawionej na koniec tego miesica.
6. Sposb przygotowania ofert, termin i miejsce ich skadania:
Oferty, na zaczonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, prosz skada na adres Zakad Opiekuczo - Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisawa Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 18 lipca 2022 roku. Termin zoenia dotyczy ofert skadanych za porednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane.
Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert.
Wykonawcy pozostaj zwizani zoonymi ofertami przez 30 dni liczonych od dnia upywu terminu zoenia.
Oferty ocenione zostan wg. kryterium ceny.

po. Dyrektora Zakadu
Pawe S u s k i

Zaczniki:
1. Formularz oferty
2. Umowa
3. Opis przedmiotu zamwienia
4. Komunikat nr 1
5. Wyniki przetargu


Postpowanie na usug prania 2022/2023
01.04.2022, 10:03:38
1. Ogoszenie przetargu
2. Formularz umowy
3. Formularz zgoszenia oferty
4. Wyniki przetargu10.12.2021, 11:52:28
OGOSZENIE KONKURSU OFERT
ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z p.zm.),
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA LABOLATORYJNYCH- ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00.
Termin zwizania ofert ustala si na 31 grudzie 2021 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu w caoci / w czci /uniewanienia bez podania przyczyny oraz do przesunicia terminu skadania ofert na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 z pn.zm).
Oferent w toku postpowania konkursowego ma prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej na zasadach okrelonych w art. 152,153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 z pn.zm)
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.
Zaczniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Wykaz badan
4. Wyniki przetargu06.12.2021, 13:52:25
Tuczno, dnia 06 grudnia 2021 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez p.o. Dyrektora Pawa Suskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych, odywek do odywiania dojelitowego oraz rodkw ochrony osobistej prowadzonego w trybie podstawowym o wartoci przekracza kwot okrelon w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (Dziennik Ustaw poz. 2019 z dnia 24 padziernika 2019 roku), w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 oraz 18143000-3 i 33199000-1, 33692000-7, 35113400-3, 18141000-9 wg kodw CPV, w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org, stronie prowadzonego postpowania na miniPortalu, ktry dostpny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Warunki udziau w postpowaniu:
1. Posiadanie zdolnoci do wystpowania w obrocie gospodarczym wyraajce si posiadaniem wpisu do jednego z rejestrw dziaalnoci gospodarczej.
2. Posiadanie uprawnie do prowadzenia dziaalnoci, w tym wymaganych z uwagi na przedmiot zamwienia zezwole, licencji, koncesji oraz wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej w rozumieniu art. 114 pkt. 1.
3. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiajcej pen realizacj niniejszego zamwienia.
4. Posiadanie bd dysponowanie rodkami transportu, ktrymi wykonawca realizowa bdzie dostawy do siedziby zamawiajcego na swj koszt i ryzyko.
5. Wypenienie obowizkw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyej przytoczonego Rozporzdzenia Parlamentu i Rady (UE), od osb wymienionych w materiaach zoonej przez nas oferty.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty naley skada w terminie do dnia 16 grudnia 2021 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 06 grudnia 2021 roku pod nr 2021/BZP 00030725/01/P.

Pawe Suski
p.o. Dyrektor

Zaczniki:
1. Oferta
2. Umowa
3. SWZ
4. Komunikat nr 1
5. Komunikat nr 2
6. Komunikat nr 3
7. Komunikat nr 4
8. Komunikat nr 5
9. Komunikat nr 6
10. Oswiadczenie
11. Komunikat o wyborze ofert06.12.2021, 13:21:41
Tuczno, dnia 06 grudnia 2021 roku.

Sprawa nr: 02/2021

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez p.o. Dyrektora Pawa Suskiego, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opaowego w cznej iloci 65 000 l, prowadzonego w trybie podstawowym o wartoci przekracza kwot okrelon w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (Dziennik Ustaw poz. 2019 z dnia 24 padziernika 2019 roku) pozostajcego w grupie 09135100-5 wg. kodw CPV.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org, stronie prowadzonego postpowania. na miniPortalu, ktry dostpny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
1. Posiadanie zdolnoci do wystpowania w obrocie gospodarczym wyraajce si posiadaniem wpisu do jednego z rejestrw dziaalnoci gospodarczej.
2. Posiadanie uprawnie do prowadzenia dziaalnoci, w tym wymaganych z uwagi na przedmiot zamwienia zezwole, licencji, koncesji oraz wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej w rozumieniu art. 114 pkt. 1.
3. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoliwiajcej pen realizacj niniejszego zamwienia.
4. Posiadanie bd dysponowanie rodkami transportu, ktrymi wykonawca realizowa bdzie dostawy do siedziby Zamawiajcego na swj koszt i ryzyko.
5. Wypenienie obowizkw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.2016 roku w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000). Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyej przytoczonego Rozporzdzenia Parlamentu i Rady (UE), od osb wymienionych w materiaach zoonej przez nas oferty.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienno ceny – 20,0%
c) minimalna wielko dostaw – 10,0 %
d) szybko reakcji na zamwienie – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do godziny 10.00 dnia 16 grudnia 2021 roku.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 06 grudnia 2021 roku pod nr 2021/BZP 00300570/01 .

Pawe Suski
p.o. Dyrektor

Zaczniki:
1. Oferta
2. Umowa
3. SWZ
4. Komunikat z otwarcia ofert
5. Komunikat o wyborze oferenta22.11.2021, 15:09:27

OGOSZENIE KONKURSU OFERT
ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z p.zm.),
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA LABOLATORYJNYCH- ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00.
Termin zwizania ofert ustala si na 31 grudzie 2021 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Informacja o uniewaznieniu przetargu09.12.2021, 22:27:46
OGOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z p.zm.), ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA LABOLATORYJNYCH- MIKROBIOLOGICZNE
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00. Termin zwizania ofert ustala si na 31 grudzie 2021 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.
1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Ogloszenie wynikw22.11.2021, 13:39:23

Tuczno, dnia 22.11.2021 r.


OGOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112,poz.654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodkw publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z p.zm.),
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA RTG
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 2300. Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2024 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2022 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz.10:00.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 9 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00.
Termin zwizania ofert ustala si na 31 grudzie 2021 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.
Zaczniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Umowa
3. Ogloszenie wynikw


Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie

Tuczno, dnia 02 padziernika 2021 roku

O g o s z e n i e

Zapraszam do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego i zoenia oferty do postpowania o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na sukcesywne dostawy:
1. Przedmiot zamwienia:
Sukcesywne dostawy misa, podrobw i przetworw z podziaem na trzy zadania, w tym miso wieprzowe i podroby, wyroby wdliniarskie wieprzowe oraz miso drobiowe i wyroby wdliniarskie, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Informacji dotyczcych przedmiotu zamwienia udziela Pani Ewa Wyrzykowska tel. 672593004 (centrala) oraz Pani Agnieszka Baum tel. 672593004 (centrala) i Pan Zdzisaw Przybysz tel. 534506444 w zakresie proceduralnym. Asortymentowy zakres zamwienia okrelony jest w Formularzu ofertowym.
2. Kod CPV: 15110000-2, 15112000-6, 15114000-0, 15131130-5 oraz 15131135-0
3. Warunki realizacji: (opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.)
Dostawy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w pitki w godzinach 06:00 – 09:00, na podstawie zapotrzebowania skadanego z jednodniowym wyprzedzeniem, transportem nalecym do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko, od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Przez okres na jaki zostanie zawarta umowa obowizuj ceny oferty. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach zamawianych asortymentw w zalenoci od stanw chorobowych pacjentw i stosowanych diet oraz oboenia obiektu.
4. Tryb udzielenia zamwienia:
Warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych.
5. Warunki udziau w postpowaniu
W postpowaniu mog bra udzia wykonawcy, posiadajcy uprawnienia do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, udokumentowane aktualnym odpisem z rejestru sdowego (KRS), lub odpisem wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji i Dziaalnoci Gospodarczej. Podmioty, ktre realizowa bd zamwienie, musz wykaza si posiadanym dowiadczeniem, w realizacji podobnych zamwie. Wykonawca zamwienia musi posiada ubezpieczenie w zakresie OC-produkt. Na danie Zamawiajcego wskazany wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajce spenianie wyej opisanych warunkw.
Kady Wykonawca moe przystpi do jednego, bd do dowolnej iloci zada.
6. Sposb przygotowania oferty :
Oferty powinny by zoone w zabezpieczonych kopertach, podpisane przez wykonawc lub osob upowanion, kady z wykonawcw ma prawo do zoenia tylko jednej oferty. Informacji w zakresie proceduralnym udziela Pan Zdzisaw Przybysz tel. 534 506 444.
Oferty naley skada na adres Zakad Opiekuczo – Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Komisja Przetargowa – Dostawy misa i przetworw” w terminie do godziny: 10.00 dnia 10 listopada 2021 roku. Termin zoenia ofert dotyczy wszystkich form ich przekazania, w tym za porednictwem Poczty Polskiej, poczt kurierskich bd osobicie. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane. Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert. Wykonawcy pozostaj zwizani zoonymi ofertami przez okres 30 dni od upywu terminu skadania ofert.
Oferty ocenione zostan wg kryterium ceny.

Zaczniki: formularz oferty oraz wzr umowy mona otrzyma na wniosek kierowany do Zamawiajcego (rwnie za porednictwem poczty e-mail).

p.o. Dyrektora Zakadu
Pawe S u s k i


Zaczniki:
1. Komunikat05.07.2021, 11:14:57
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie

Tuczno, dnia 05 lipca 2021 roku

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na sukcesywne dostawy na rzecz Zakadu Opiekuczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Tucznie, ul. Stanisawa Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 3004, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sdowym pod nr KRS 0000077337, oznaczonego numerem identyfikacyjnym NIP 765 000 91 10. jn.:

1. Przedmiot zamwienia:
Sukcesywne dostawy pieluchomajtek oraz podkadw higienicznych jednorazowych w ilociach okrelonych w druku oferty, zgodnych z opisem stanowicym zacznik do ogoszenia, przez okres jednego roku liczonym od dnia 01 wrzenia 2021 roku.
2. Kod CPV: w grupie 33141000-0 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Tryb udzielenia zamwienia: warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pniejszymi zmianami) postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych Zamawiajcego.
4. Kontakt Zamawiajcego z wykonawcami:
Do kontaktu Zamawiajcy wyznacza Pani Agnieszk Baum tel. centrala 67 259 30 04 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisawa Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) dostawy rodkami transportu nalecymi do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko,
b) dostawy w terminie nie duszym ni dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamwienia przez wykonawc,
c) dostawy w godzinach 8.00 – 14.00,
d) zapata nastpowa bdzie przelewem na konto Wykonawcy w cigu 30 dni od dnia otrzymania faktury zbiorczej za usugi wykonane w danym miesicu wystawionej na koniec tego miesica.
6. Sposb przygotowania ofert, termin i miejsce ich skadania: Oferty, na zaczonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, prosz skada na adres Zakad Opiekuczo - Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisawa Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 15 lipca 2021 roku. Termin zoenia dotyczy ofert skadanych za porednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane.
Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert.
Wykonawcy pozostaj zwizani zoonymi ofertami przez 30 dni liczonych od dnia upywu terminu zoenia.
Oferty ocenione zostan wg. kryterium ceny.

po. Dyrektora Zakadu
Pawe S u s k i


Zaczniki:
1. Formularz oferty
2. Opis przedmiotu zamwienia
3. Wzr Umowy
4. Komunikat nr 1
5. Komunikat nr 213.05.2021, 13:15:13
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie
Tuczno, dnia 13 maja 2021 roku

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty, o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pniejszymi zmianami), na usug opisan w punkcie 1 zaproszenia, na rzecz Zakadu Opiekuczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Tucznie, ul. Stanisawa Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 3004, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sdowym pod nr KRS 0000077337, oznaczonego numerem identyfikacyjnym NIP 765 000 91 10.

1. Przedmiot zamwienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 czerwca 2021 roku, do dnia 31 maja 2022 roku, usugi prania obejmujcej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pocielowej, rcznikw i cierek, bielizny pacjentw - piam i szlafrokw, kocy, usugi prania bielizny pocielowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usugi prania oraz drobne napraw i prasowanie obejmujc odzie ochronn personelu medycznego wraz z usug transportu od i do Zamawiajcego rodkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usugi na koszt i ryzyko wykonawcy zamwienia, w iloci cznej 37 ton.
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Tryb udzielenia zamwienia: warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 tekst jednolity z pniejszymi zmianami), postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych Zamawiajcego.
4. Kontakt Zamawiajcego z wykonawcami
Do kontaktu z przedstawicielami wykonawcw, Zamawiajcy wyznacza Pani Agnieszk Baum tel. centrala 67 259 30 04 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisawa Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: wiadczenie usugi pralniczej winno si odbywa zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi okrelonymi dla procesw prania i dezynfekcji oraz technologi i warunkami obowizujcymi w placwkach suby zdrowia z zastosowaniem preparatw piorcych dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowizujcymi przepisami,
b) usuga bdzie wykonywana w zakadzie posiadajcym pen barier higieniczn,
c) wykonawca posiada warunki do wykonywania drobnych napraw bielizny pocielowej,
d) wykonawca zamwienia zabezpiecza wzki na brudn i czyst bielizn pocielow, oraz worki i wieszaki na odzie ochronn pracownikw wliczone w cen usugi,
e) usuga realizowana bdzie zgodnie ze szczegowymi procedurami zakadowymi dotyczcymi przyjmowania, transportu, prania,
f) wszystkie realizowane procedury winny by dokumentowane,
g) stosowane rodki piorco – dezynfekujce musz posiada atesty oraz dokumenty dopuszczajce do obrotu zgodnie z obowizujcymi wymaganiami.
h) wykonawca usugi powinien uwzgldnia w technologii prania wymagania producentw odziey ochronnej oraz pocieli,
i) usuga realizowana bdzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim terminie tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usugi,
j) transport speniajcy wymagania zabezpiecza Wykonawca i realizuje go na swj koszt i ryzyko,
k) Zamawiajcy wyklucza realizacj usugi przez podwykonawcw,
l) odbir i dostawa bielizny odbywa si moe w okrelone dni tj. w poniedziaek, rod i pitek w godzinach od 7.00 do 14.00, po tych godzinach odbir i wydawanie „prania” nie bdzie moliwe,
m) zmiana dni odbioru i dostawy moe zosta dokonana po uzgodnieniu i akceptacji obu stron,
n) potwierdzeniem dla kadorazowego przekazywania bielizny bdzie dokument zdawczo – odbiorczy okrelajcy: asortyment, ilo, wag, dat godzin oraz podpisy osoby zdajcej i przyjmujcej, wzory w zaczeniu.
6. Sposb przygotowania ofert, termin i miejsce ich skadania:
Oferty, na zaczonym formularzu z zaczonym aktualnym odpisem KRS lub z ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz dokumentem potwierdzajcym posiadanie i stosowanie w realizacji usug penej bariery higienicznej, w zabezpieczonych kopertach, prosz skada na adres Zakad Opiekuczo - Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisawa Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 20 maja 2021 roku. Termin zoenia dotyczy ofert skadanych osobicie oraz za porednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane. Na danie Zamawiajcego, wykonawcy dostarcz w okrelonym terminie opisy stosowanych procedur o ktrych mowa w pkt.5 ppkt e oraz kopie atestw i dopuszczenia dla rodkw piorcych i dezynfekcyjnych stosowanych przez wykonawcw.
Zamawiajcy zastrzega fakultatywn podstaw wykluczenia wykonawcy z niniejszego postpowania, ktry, z przyczyn lecych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona lub nienaleycie wykona istotne zobowizanie wynikajce z wczeniejszej umowy w sprawie zamwienia publicznego, co doprowadzio do wypowiedzenia lub odstpienia od umowy albo do powstania roszczenia o odszkodowanie.
Oferty ocenione zostan na podstawie kryterium ceny.
Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert.

p.o. Dyrektora Zakadu
Pawe S u s k i


Zaczniki:
1. Formularz oferty
2. Projekt Umowy
3. Protok odbioru prania
4. Protok przekazania prania
5. Komunikat nr 1
17.11.2020, 15:15:58
Tuczno, dnia 17 listopada 2020 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych, odywek do odywiania dojelitowego oraz rodkw ochrony osobistej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w tzw. procedurze odwrconej okrelonej w art. 24aa ustawy Prawo zamwie publicznych o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami) , w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 oraz 18143000-3 i 33199000-1 wg kodw CPV, w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw zgodnie z zapisem art. 24aa ustawy na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty naley skada w terminie do dnia 01 grudnia 2020 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.

Zaczniki:
1. SIWZ 2021
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. zacznik nr 5
7. zacznik nr 6
8. zacznik nr 7
9. Komunikat nr 1
10. Komunikat nr 2
11. Komunikat nr 3
12. Komunikat nr 4
Tuczno, dnia 30 padziernika 2020 roku.

Sprawa nr: 01/2020

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opaowego w cznej iloci 65.000 l, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami). Postpowanie przeprowadzone bdzie w tak zwanej procedurze odwrconej zgodnie z zapisem art. 24aa ustawy Prawo zamwie publicznych.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienno ceny – 20,0%
c) minimalna wielko dostaw – 10,0 %
d) Szybko reakcji na zamwienie – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do godziny 10.00 dnia 16 listopada 2020 roku.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 30 padziernika 2020 roku pod nr 604446-N-.2020.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zaczniki:
1. SIWZ 2021
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. Komunikat nr 130.10.2020, 08:54:35
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie


Tuczno, dnia 29 padziernika 2020 roku

Ogoszenie

Zapraszam do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego i zoenia oferty do postpowania o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami) na sukcesywne dostawy:

1. Przedmiot zamwienia:
Sukcesywne dostawy misa, podrobw i przetworw z podziaem na trzy zadania , w tym miso wieprzowe i podroby, wyroby wdliniarskie wieprzowe oraz miso drobiowe i wyroby wdliniarskie, w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Informacji dotyczcych przedmiotu zamwienia udziela Pani Ewa Wyrzykowska oraz Pani Agnieszka Baum tel. 672593004 (centrala). Asortymentowy zakres zamwienia okrelony jest w Formularzu ofertowym.
2. Kod CPV: 15110000-2, 15112000-6, 15114000-0, 15131130-5 oraz 15131135-0
3. Warunki realizacji: (opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.)
Dostawy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w pitki w godzinach 06:00 – 09:00, na podstawie zapotrzebowania skadanego z jednodniowym wyprzedzeniem, transportem nalecym do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko, od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Przez okres na jaki zostanie zawarta umowa obowizuj ceny oferty. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach zamawianych asortymentw w zalenoci od stanw chorobowych pacjentw i stosowanych diet oraz oboenia obiektu.
4. Tryb udzielenia zamwienia:
Warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami), postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych.
5. Warunki udziau w postpowaniu
W postpowaniu mog bra udzia wykonawcy, posiadajcy uprawnienia do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, udokumentowane aktualnym odpisem z rejestru sdowego (KRS), lub odpisem wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji i Dziaalnoci Gospodarczej. Podmioty, ktre realizowa bd zamwienie, musz wykaza si posiadanym dowiadczeniem, w realizacji podobnych zamwie. Na danie Zamawiajcego wskazany wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajce spenianie wyej opisanych warunkw. Wykonawca zamwienia musi posiada ubezpieczenie w zakresie OC-produkt.
6. Sposb przygotowania oferty :
Oferty powinny by zoone w zabezpieczonych kopertach, podpisane przez wykonawc lub osob upowanion, kady z wykonawcw ma prawo do zoenia tylko jednej oferty. Informacji w zakresie proceduralnym udziela Pan Zdzisaw Przybysz tel. 534 506 444.
Oferty naley skada na adres Zakad Opiekuczo – Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Komisja Przetargowa – Dostawy misa i przetworw” w terminie do godziny: 10.00 dnia 09 listopada 2020 roku. Termin zoenia ofert dotyczy wszystkich form ich przekazania, w tym za porednictwem Poczty Polskiej, poczt kurierskich bd osobicie. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane. Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert.

Wykonawcy pozostaj zwizani zoonymi ofertami przez okres 30 dni od upywu terminu skadania ofert.
Oferty ocenione zostan wg kryterium ceny.

Zaczniki: Formularz oferty oraz wzr umowy mona otrzyma w Sekretariacie Zamawiajcego osobicie lub w drodze elektronicznej.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek
15.10.2020, 16:12:36
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie


Tuczno, dnia 14 padziernika 2020 roku

Komunikat nr 01

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na monta SSP w budynku gwnym ZOL Tuczno

Do postpowania o udzielenia zamwienia publicznego na monta SSP w budynku gwnym ZOL Tuczno, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg. procedur wasnych, na podstawie Zarzdzenia Dyrektora ZOL nr 04/2019 z dnia 02 maja 2019 roku) zoone zostay 4 oferty:
1. Multi System Pawe Oleszkiewicz 72-006 Mierzym ul. Welecka 4E 156.606,06 PLN, gwarancja 60 miesicy, realizacja 45 dni, gotowo 5 dni.
2. Open System Piotr Ciupa 74-320 Barlinek ul. Armii Polskiej 2c/11 154,961,82 PLN, 36 miesicy, 35 dni, 1 dzie
3. Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. 01-267 Warszawa ul. Jana Kazimierza 55 143.994,11 PLN, 60 miesicy, 30 dni, 3 dni
4. Sun Elektro Rafa Kosikowski 78-600 Wacz ul. Szpitalna 15/2 144.282,27 PLN, 60 miesicy, 25 dni, 1 dzie

Na realizacj zamwienia Zamawiajcy przeznaczy kwot 157.300,00 PLN.

Zoone do postpowania oferty uzyskay punkty liczone zgodnie z kryteriami oceny ofert okrelonymi w ogoszeniu oraz zaproszeniu do postpowania: I. cena 75,0 %, II. gwarancja 10,0 %, III. czas realizacji 10%, IV. czas gotowoci 5,0 %.

1. Oferta nr 1: kryterium I 69,0 pkt., kryterium II 10,0 pkt., kryterium III 5,6 pkt, kryterium IV 1,0 pkt., Razem: 85,6 pkt.
2. Oferta nr 2: kryterium I 69,7 pkt., kryterium II 6,0 pkt., kryterium III 7,1 pkt, kryterium IV 5,0 pkt., Razem: 87,8 pkt.
3. Oferta nr 3: kryterium I 75,0 pkt., kryterium II 10,0 pkt., kryterium III 8,3 pkt, kryterium IV 1,7 pkt., Razem: 95,0 pkt.
4. Oferta nr 4: kryterium I 74,9 pkt., kryterium II 10,0 pkt., kryterium III 10,0 pkt, kryterium IV 5,0 pkt., Razem: 99,9 pkt.

Do realizacji zamwienia wybrana zostaa oferta nr 4, zoona przez firm Sun Elektro z Wacza Wybrany wykonawca spenia warunki udziau w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Warto oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiajcego na realizacj zamwienia. Wybrana oferta jest najkorzystniejsz spord zoonych do postpowania.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie


Tuczno, dnia 30 wrzenia 2020 roku

Ogoszenie

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami), na wykonanie robt budowlanych w zakresie jn.:
1. Przedmiot zamwienia:
Monta systemu sygnalizacji poarowej w budynku gwnym ZOL Tuczno, cznie z modemem transmisji sygnau do firmy monitorujcej, zgodnie projektem oraz przedmiarem robt opracowanych na podstawie Decyzji Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej w Waczu nr PZ.5580.2.4.2018 z dnia 20.02.2018 r., Ekspertyzy Technicznej dot. oceny budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego SPZOZ ,,Lena Ustro” w Tucznie w aspekcie zgodnoci z przepisami z zakresu ochrony przeciwpoarowej z lipca 2018 r. i Postanowie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewdzkiej Pastwowej Stray Poarnej nr WZ.5595.239.2.2018 oraz nr WZ.5595.239.3.2018z dnia 09.11.2018 roku.

2. Kod CPV: w grupie 453110000-0, 45312000-7, 45312100-8 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).

3. Tryb udzielenia zamwienia: warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami) postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych Zamawiajcego (Zarzdzenie Dyrektora Zakadu nr 04/2019 z dnia 02 maja 2019 roku).

4. Kontakt Zamawiajcego z wykonawcami
Zamawiajcy dopuszcza moliwo kontaktu z wykonawcami. Do kontaktu Zamawiajcy wyznacza Pani Agnieszk Baum tel. Centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisawa Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.

5. Warunki przystpienia i realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.
a) posiadanie uprawnienia do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym oraz realizacji usugi bdcej przedmiotem zamwienia,
b) dysponowanie pracownikami zdolnym do prawidowej i szybkiej realizacji zamwienia, w tym pracownikiem posiadajcym niezbdne przygotowanie zawodowe i uprawnienia, kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami,
c) ubezpieczenie w zakresie OC na kwot nie nisz ni 200.000 PLN,
d) przyjcie warunku realizacji w czasie normalnego funkcjonowania Zakadu,
e) wykonywania robt w okresie zagroenia epidemiologicznego na zasadach obowizujcych w obiekcie Zamawiajcego,
f) wykonywanie robt w dni powszednie od poniedziaku do soboty z wyczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy zaoeniu, e roboty musz by zakoczone nie pniej ni do 15 grudnia 2020 roku. Czas wykonania stanowi bdzie kryterium oceny ofert.

6. Kryteria oceny ofert:
Oferty ocenione zostan przez Zamawiajcego wg. poniszych kryteriw:
a) cena 75,0 %
b) gwarancja na wykonane roboty 10,0 %
c) czas realizacji 10,0 %
d) czas gotowoci do rozpoczcia robt 5,0 %
wg. szczegowego opisu w druku oferty stanowicego zacznik do zaproszenia.

7. Sposb przygotowania ofert, termin i miejsce ich skadania:
Oferty, na zaczonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, prosz skada na adres Zakad Opiekuczo - Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisawa Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa - SSP” w terminie do godziny: 10.00 dnia 13 padziernika 2020 roku. Termin zoenia dotyczy ofert skadanych za porednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane i zostan odesane do wykonawcy bez otwierania. Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert.

Zaczniki do zaproszenie mona uzyska w Sekretariacie Zakadu osobicie bd na pisemn prob, w tym zoon w drodze elektronicznej na adres szpitaltuczno@poczta.onet.pl.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Komunikat nr 130.07.2020, 08:51:17
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie

Tuczno, dnia 29 lipca 2020 roku

Ogoszenie

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami), na sukcesywne dostawy jn.:

1. Przedmiot zamwienia:
Sukcesywne dostawy pieluchomajtek oraz podkadw higienicznych jednorazowych w ilociach okrelonych w druku oferty, zgodnych z opisem stanowicym zacznik do ogoszenia, przez okres jednego roku liczonym od dnia okrelonego w umowie, z rozbiciem na dwa zadania. Kady z uczestnikw moe przystpi do jednego bd do obu zada.
2. Kod CPV: w grupie 33141000-0 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Tryb udzielenia zamwienia: warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami) postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych Zamawiajcego.
4. Kontakt Zamawiajcego z wykonawcami
Zamawiajcy dopuszcza moliwo kontaktu z wykonawcami. Do kontaktu Zamawiajcy wyznacza Pani Agnieszk Baum tel. Centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisawa Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444.
5. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.
a) dostawy rodkami transportu nalecymi do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko,
b) dostawy w terminie nie duszym ni dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamwienia przez wykonawc,
c) dostawy w godzinach 8.00 – 14.00,
d) zapata nastpowa bdzie przelewem na konto Wykonawcy w cigu 30 dni od dnia otrzymania faktury zbiorczej za usugi wykonane w danym miesicu wystawionej na koniec tego miesica.
6. Sposb przygotowania ofert, termin i miejsce ich skadania:
Oferty, na formularzu Zamawiajcego, w zabezpieczonych kopertach, prosz skada na adres Zakad Opiekuczo - Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisawa Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 11 sierpnia 2020 roku. Termin zoenia dotyczy ofert skadanych za porednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane i zostan odesane do wykonawcy bez otwierania. Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert.
Zaczniki do ogoszenia (zaproszenia) mona pobra w Sekretariacie Zamawiajcego osobicie bd skadajc zapotrzebowanie pisemne, rwnie w drodze elektronicznej.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Komunikat nr 1
1. Komunikat nr 208.05.2020, 12:04:11
Tuczno, dnia 08 maja 2020 roku

Ogoszenie

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami), na usug jn.:
1. Przedmiot zamwienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 czerwca 2020 roku, usugi prania obejmujcej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pocielowej, rcznikw i cierek, bielizny pacjentw - piam i szlafrokw, kocy, usugi prania bielizny pocielowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usugi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmujc odzie ochronn personelu medycznego wraz z usug transportu od i do Zamawiajcego rodkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usugi na koszt i ryzyko wykonawcy zamwienia, w iloci cznej 37 ton.
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Tryb udzielenia zamwienia: warto szacunkowa zamwienia nie przekracza kwoty okrelonej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z pniejszymi zmianami), postpowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego wg procedur wewntrznych Zamawiajcego.
4. Kontakt Zamawiajcego z wykonawcami
Zamawiajcy dopuszcza moliwo kontaktu z wykonawcami. Do kontaktu Zamawiajcy wyznacza Pani Agnieszk Baum tel. Centrala 67 259 3004 w zakresie merytorycznym oraz Zdzisawa Przybysz w zakresie proceduralnym tel. 534 506 444. 5. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: wiadczenie usugi pralniczej winno si odbywa zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi okrelonymi dla procesw prania i dezynfekcji oraz technologi i warunkami obowizujcymi w placwkach suby zdrowia z zastosowaniem preparatw piorcych dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowizujcymi przepisami,
b) wykonawca zamwienia zabezpiecza wzki na brudn i czyst: bielizn pocielow, oraz worki i wieszaki na odzie ochronn pracownikw wliczone w cen usugi,
c) usuga realizowana bdzie zgodnie ze szczegowymi procedurami zakadowymi dotyczcymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny by dokumentowane,
e) stosowane rodki piorco – dezynfekujce musz posiada atesty oraz dokumenty dopuszczajce do obrotu zgodnie z obowizujcymi wymaganiami.
f) wykonawca usugi powinien uwzgldnia w technologii prania wymagania producentw odziey ochronnej oraz pocieli,
g) usuga realizowana bdzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usugi,
h) zamawiajcy wyklucza realizacj usugi przez podwykonawcw,
i) odbir i dostawa bielizny odbywa si moe w okrelone dni tj. w poniedziaek, rod i pitek lub wtorek, czwartek i sobot w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem kadorazowego przekazywania bielizny bdzie dokument zdawczo – odbiorczy okrelajcy: asortyment, ilo, wag, dat godzin oraz podpisy osoby zdajcej i przyjmujcej.
6. Sposb przygotowania ofert, termin i miejsce ich skadania:
Oferty, na zaczonym formularzu, w zabezpieczonych kopertach, prosz skada na adres Zakad Opiekuczo - Leczniczy SPZOZ „Lena Ustro” w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Stanisawa Staszica 5, z dopiskiem na kopercie „Komisja przetargowa” w terminie do godziny: 10.00 dnia 19 maja 2020 roku. Termin zoenia dotyczy ofert skadanych za porednictwem Poczty Polskiej i poczt kurierskich. Oferty zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane i zostan odesane do wykonawcy bez otwierania. Nie przewiduje si publicznego otwierania ofert.

Druki formularza ofertowego oraz projekt umowy mona otrzyma na zoone pisemne bd telefoniczne zapotrzebowanie w Sekretariacie Zamawiajcego (tel. 67 259 3004, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl).

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zaczniki:
1. Komunikat nr 115.11.2019, 15:41:52

Tuczno, dnia 15 listopada 2019 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych i odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami) , w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 wg kodw CPV, w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty naley skada w terminie do dnia 26 listopada 2019 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 15 listopada 2019 roku pod nr 622817-N-2019.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zaczniki:
1. SIWZ
2. Zacznik nr 1
3. Zacznik nr 2
4. Zacznik nr 3
5. Zacznik nr 4
6. Komunikat nr 1
7. Komunikat z otwarcia ofert
8. Komunikat o wyborze ofert15.11.2019, 15:19:32
Tuczno, dnia 15 listopada 2019 roku.
Sprawa nr: 01/2019

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opaowego w cznej iloci 60.000 l, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pniejszymi zmianami) . Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienno ceny – 20,0%
c) minimalna wielko dostaw – 10,0 %
d) Szybko reakcji na zamwienie – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do godziny 10.00 dnia 26 listopada 2019 roku.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 15 listopada 2019 roku pod nr 622810-N-.2019.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. SIWZ
2. Zacznik nr 1
3. Zacznik nr 2
4. Komunikat z otwarcia ofert
4. Komunikat o wyborze ofert


Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie

Tuczno, dnia 01 lipca 2019 roku

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z pniejszymi zmianami) na dostaw / usug / robot budowlan .

1. Przedmiot zamwienia: Sukcesywne dostawy pieluchomajtek zgodnie z opisem stanowicym zacznik do ogoszenia, przez okres jednego roku.
2. Kod CPV w grupie 33.14.10.00-0 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.:
Dostawy rodkami transportu nalecymi do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko, w terminie nie duszym ni dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamwienia przez wykonawc.

Formularz oferty oraz projekt umowy i Opis przedmiotu zamwienia mona otrzyma/pobra w Sekretariacie Zamawiajcego osobicie bd zamwi telefonicznie 67 259 3004 lub za porednictwem poczty elektronicznej szpitaltuczno@poczta.onet.pl.
Oferty prosz skada w Sekretariacie Zakadu w terminie do godziny: 10.00 dnia 16 lipca 2019 roku.

……………..……………………
( piecztka i podpis Dyrektora Zakadu)
Zaczniki:
1. Komunikat nr 1
2. Komunikat nr 2


…………………………..

(piecz zamawiajcego)

Tuczno, dnia 31 maja 2019 roku


O g o s z e n i e

Zapraszam do zoenie oferty do postpowania o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pniejszymi zmianami), na dostaw / usug / robot budowlan .

1. Przedmiot zamwienia:
Sukcesywne dostawy misa, podrobw i przetworw z podziaem na trzy zadania w okresie od 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Informacji dotyczcych przedmiotu zamwienia udziela Pani Ewa Wyrzykowska lub Pan Krzysztof Lupa tel. 672593004 (centrala)/
2. Kod CPV 15113000-3, 15114000-0
3. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego:
dostawy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w pitki w godzinach 06:00 – 09:00, na podstawie zapotrzebowania skadanego z jednodniowym wyprzedzeniem, transportem nalecym do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko, od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Przez okres na jaki zostanie zawarta umowa obowizuj ceny oferty. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zmian w proporcjach zamawianych asortymentw w zalenoci od stanw chorobowych pacjentw i stosowanych diet oraz oboenia obiektu.
Druk formularza oferty i zacznikw mona pobra w Sekretariacie Zakadu bd otrzyma w drodze elektronicznej.
Oferty prosz skada w Sekretariacie Zakadu w terminie do godziny: 10:00 dnia 12 czerwca 2019 roku.

Dyrektor Zakadu

Edward ZbekZaczniki:
1. Komunikat nr 1


Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie
Tuczno, dnia 02 maja 2019 roku.

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z pniejszymi zmianami), na dostaw / usug / robot budowlan .

1. Przedmiot zamwienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 czerwca 2019, usugi prania obejmujcej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pocielowej, rcznikw i cierek, bielizny pacjentw - piam i szlafrokw, kocy, usugi prania bielizny pocielowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usugi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmujc odzie ochronn personelu medycznego wraz z usug transportu od i do Zamawiajcego rodkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usugi na koszt i ryzyko wykonawcy zamwienia, w iloci cznej 38 ton
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4

3. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: wiadczenie usugi pralniczej winno si odbywa zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi okrelonymi dla procesw prania i dezynfekcji oraz technologi i warunkami obowizujcymi w placwkach suby zdrowia z zastosowaniem preparatw piorcych dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowizujcymi przepisami,
b) wykonawca zamwienia zabezpiecza worki lub wzki na brudn i czyst: bielizn pocielow, oraz worki i wieszaki na odzie ochronn pracownikw wliczone w cen usugi,
c) usuga realizowana bdzie zgodnie ze szczegowymi procedurami zakadowymi dotyczcymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny by dokumentowane,
e) stosowane rodki piorco – dezynfekujce musz posiada atesty oraz dokumenty dopuszczajce do obrotu zgodnie z obowizujcymi wymaganiami.
f) wykonawca usugi powinien uwzgldnia w technologii prania wymagania producentw odziey ochronnej oraz pocieli,
g) usuga realizowana bdzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usugi,
h) zamawiajcy wyklucza realizacj usugi przez podwykonawcw, i) odbir i dostawa bielizny odbywa si moe w okrelone dni tj. w poniedziaek, rod i pitek lub wtorek, czwartek i sobot w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem kadorazowego przekazywania bielizny bdzie dokument zdawczo – odbiorczy okrelajcy: asortyment, ilo, wag, dat godzin oraz podpisy osoby zdajcej i przyjmujcej.


Formularz oferty oraz projekt umowy mona otrzyma/pobra w Sekretariacie Zamawiajcego osobicie bd zamwi telefonicznie 67 269 3004 lub za porednictwem poczty elektronicznej szpitaltuczno@poczta.onet.pl. Oferty prosz skada w Sekretariacie Zakadu w terminie do godziny 10:00 dnia 15 maja 2019 roku.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zaczniki:
1. Komunikat nr 127.12.2018, 22:14:14
Tuczno, dnia 27 grudnia 2018 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw i pynw w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodw CPV, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci skadania ofert czciowych.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 11 stycznia 2019 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 27 grudnia 2018 roku pod nr 664317-N-2018.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. SIWZ 2018
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2Tuczno, dnia 27 listopada 2018 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw i pynw w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33692000-7 wg kodw CPV, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
f) Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku do godziny 10.00. Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 27 listopada 2018 roku pod nr 654009-N--2018.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. SIWZ 2018
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. Komunikat z otwarcia ofert
7. Komunikat o wyborze ofert
8. Komunikat nr 3

22.10.2018, 22:57:57
Tuczno, dnia 22 padziernika 2018 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych i odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, 33692210-2, 33680000-0, 33140000-3, 3369000-7 wg kodw CPV, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie j mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 09 listopada 2018 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.

Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 21 padziernika 2018 roku pod nr 639034-N--2018.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zaczniki:
1. SIWZ 2018
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2
8. formularz ofertowy
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. Komunikat nr 5 z otwarcia ofert
12. Komunikat nr 6 o wyborze ofert
13. komunikat nr 722.10.2018, 12:39:54
Tuczno, dnia 22 padziernika 2018 roku.
Sprawa nr: 01/2018

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienno ceny – 20,0%
c) minimalna wielko dostaw – 10,0 %
d) Szybko reakcji na zamwienie – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do godziny 10.00 dnia 08 listopada 2018 roku.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 21 padziernika 2018 roku pod nr 639032-N-.2018.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zaczniki:
1. SIWZ 2018
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. komunikat z otwarcia ofert
5. komunikat o wyborze ofert


Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie


. Tuczno, dnia 19 lipca 2018 roku

O g o s z e n i e

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy
pieluchomajtek


Do postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarzdzeniem Dyrektora nr 18/2-14 z dnia 28 padziernika 2014 roku, zoona zostaa jedna oferta przez Toruskie Zakady Materiaw Opatrunkowych SA w Toruniu.
Oferta nie podlegaa odrzuceniu, a jej cena nie przekraczaa kwoty jak Zamawiajcy przeznaczy na realizacj zamwienia.
Zamawiajcy przyjmuje ofert do realizacji. Umowa podpisana zostanie w ustawowym terminie.

Dyrektor Zakadu
Edward ZbekZakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie
Informacja o rozpoczciu projektu partnerskiego.
17.06.2018, 12:36:28
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie

Tuczno, dnia 21 maja 2018 roku.

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z pniejszymi zmianami), na dostaw / usug / robot budowlan .

1. Przedmiot zamwienia:
Kompleksowa, realizowana sukcesywnie, przez okres jednego roku od dnia 01 lipca 2017, usugi prania obejmujcej pranie i maglowanie oraz drobne naprawy bielizny pocielowej, rcznikw i cierek, bielizny pacjentw - piam i szlafrokw, kocy, usugi prania bielizny pocielowej typu „kora” zgodnie z zaleceniami producenta bez maglowania, usugi prania oraz drobne naprawy i prasowanie obejmujc odzie ochronn personelu medycznego wraz z usug transportu od i do Zamawiajcego rodkami transportu przystosowanymi do realizacji tego typu usugi na koszt i ryzyko wykonawcy zamwienia, w iloci cznej 35 ton
2. Kod CPV 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4
3. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd
a) warunki realizacji: wiadczenie usugi pralniczej winno si odbywa zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi okrelonymi dla procesw prania i dezynfekcji oraz technologi i warunkami obowizujcymi w placwkach suby zdrowia z zastosowaniem preparatw piorcych dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowizujcymi przepisami,
b) wykonawca zamwienia zabezpiecza worki lub wzki na brudn i czyst: bielizn pocielow, oraz worki i wieszaki na odzie ochronn pracownikw wliczone w cen usugi,
c) usuga realizowana bdzie zgodnie ze szczegowymi procedurami zakadowymi dotyczcymi przyjmowania, transportu, prania,
d) wszystkie realizowane procedury winny by dokumentowane,
e) stosowane rodki piorco – dezynfekujce musz posiada atesty oraz dokumenty dopuszczajce do obrotu zgodnie z obowizujcymi wymaganiami.
f) wykonawca usugi powinien uwzgldnia w technologii prania wymagania producentw odziey ochronnej oraz pocieli,
g) usuga realizowana bdzie w cyklu 48 godzinnym w pierwszych dwch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i w 72 godziny w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usugi,
h) zamawiajcy wyklucza realizacj usugi przez podwykonawcw,
i) odbir i dostawa bielizny odbywa si moe w okrelone dni tj. w poniedziaek, rod i pitek lub wtorek, czwartek i sobot w godzinach od 7.00 do 14.00,
j) potwierdzeniem kadorazowego przekazywania bielizny bdzie dokument zdawczo – odbiorczy okrelajcy: asortyment, ilo, wag, dat godzin oraz podpisy osoby zdajcej i przyjmujcej.

Formularz oferty oraz projekt umowy mona otrzyma/pobra w Sekretariacie Zamawiajcego, lub na stronie internetowej www.sanatoriumtuczno.org w zakadce Przetargi.
Oferty prosz skada w Sekretariacie Zakadu w terminie do godziny: 10.00 dnia 06 czerwca 2018 roku.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek

Zaczniki:
1.
Oferta pranie 2018
2. Umowa pranie 2018
2. Komunikat nr 1 - wyniki przetargu


Tuczno, dnia 07 grudnia 2017 roku.
Sprawa nr: 04/2017

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych oraz odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4 oraz 33692510-5 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 06 grudnia 2017 roku pod nr 629727-N-2017-N-2017.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. protok zdawczo odbiorczy pompy do podawania odywek dojelitowych19.11.2017, 15:58:41
Tuczno, dnia 19 listopada 2017 roku.
Sprawa nr: 03/2017

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych i odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 19 grudnia 2017 roku pod nr 618489-N-2017.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
3. zacznik nr 3
3. zacznik nr 4
4. komunikat nr 1
5. komunikat nr 2
6. komunikat nr 3
7. komunikat nr 4
8. komunikat z otwarcia ofert
9. komunikat o wyborze oferenta
19.11.2017, 15:37:58
Tuczno, dnia 19 listopada 2017 roku.
Sprawa nr: 02/2017

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat) .
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienno ceny – 20,0%
c) minimalna wielko dostaw – 10,0 %
d) Szybko reakcji na zamwienie – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 19 listopada 2017 roku pod nr 618488-N-2917.-2017.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. komunikat z otwarcia ofert
5. komunikat o wyborze oferenta09.08.2017, 21:07:10
Zakad Opiekuczo - Leczniczy SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie

Tuczno, dnia 09 sierpnia 2017 roku.

…………………………..
(piecz zamawiajcego)

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z pniejszymi zmianami) na dostaw / usug / robot budowlan1.

1. Przedmiot zamwienia: Sukcesywne dostawy pieluchomajtek zgodnie z opisem stanowicym zacznik do ogoszenia.
2. Kod CPV w grupie 33.14.10.00-0 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
3. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji lub dostawy, gwarancje, serwis, szkolenie, itp. itd.:
Dostawy rodkami transportu nalecymi do wykonawcy zamwienia na jego koszt i ryzyko, w terminie nie duszym ni dni 3 liczonych od dnia otrzymania zamwienia przez wykonawc.

Druk Oferty, wzr umowy oraz Opis przedmiotu zamwienia, stanowicy zacznik do zaproszenia, mona pobra w sekretariacie Zamawiajcego w godzinach jego urzdowania lub otrzyma w drodze elektronicznej. Oferty prosz skada w Sekretariacie Zakadu w terminie do godziny: 11.00 dnia 21 sierpnia 2017 roku.

……………..……………………

( piecztka i podpis Dyrektora Zakadu)

Zaczniki:
1. Oferta
2. Opis
3. Umowa
4. Komunikat nr 1
Tuczno, dnia 16 grudnia 2016 roku.

Sprawa nr: 04/2016

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienno ceny – 20,0%
c) minimalna wielko dostaw – 10,0 %
d) Szybko reakcji na zamwienie – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 16 grudnia 2016 roku pod nr 369125-2016.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. komunikat nr 1
5. komunikat otwarcia
6. komunikat o wyborze ofertTuczno, dnia 16 grudnia 2016 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.

Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 16 grudnia 2016 roku pod nr 369124-2016.

Dyrektor Zakadu Edward Zbek

Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
5. komunikat nr 1
6. komunikat otwarcia
7. komunikat o wyborze ofert
29.11.2016, 17:22:27
Tuczno, dnia 28 listopada 2016 roku.
Sprawa nr: 01/2016

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) cena – 60,0 %
b) niezmienno ceny – 20,0%
c) minimalna wielko dostaw – 10,0 %
d) Szybko reakcji na zamwienie – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 08 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 29 listopada 2016 roku pod nr 353542-2016.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. komunikat nr 1
5. komunikat nr 229.11.2016, 16:59:38
Tuczno, dnia 28 listopada 2016 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych i odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 08 grudnia 2016 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 29 listopada 2016 roku pod nr 353541-2016.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. komunikat nr 1
7. komunikat nr 2
8. komunikat nr 3
8. komunikat nr 4
9. komunikat nr 509.11.2015, 10:38:28
Tuczno, dnia 6 listopada 2015 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych i odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie j mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.

Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 19 listopada 2015 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 06 listopada 2015 roku pod nr 300692 -2015.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. zacznik nr 5
7. zacznik nr 6
8. komunikat nr 1
9. komunikat nr 2
9. wyniki przetargu
9. KOMUNIKAT 2 DO WYNIKU PRZETARGU09.11.2015, 10:20:19
Tuczno, dnia 6 listopada 2015 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Edwarda Zbka, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.

Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienno ceny – 5,0%.

Oferty naley skada w terminie do dnia 19 listopada 2015 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 06 listopada 2015 roku pod nr 300688-2015.

Dyrektor Zakadu
Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. komunikat nr 1
6. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 10 wrzenia 2015 roku.

O g o s z e n i e

Zapraszam do postpowania i prosz, o zoenie oferty o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej progu „ustawowego” okrelonego w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku) Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 z pniejszymi zmianami), na dostaw / usug / robot budowlan 1.

1. Przedmiot zamwienia:
Przedmiotem zamwienia jest wycinka drzew (wg. oddzielnego zestawienia stanowicego zacznik do zaproszenia i dokumentacji postpowania), rosncych na terenie nalecym do Zamawiajcego pooonym w Tucznie przy ul. Stanisawa Staszica 5, w parku otaczajcym budynek gwny oraz budynki zaplecza technicznego oraz mieszkaniowego, znajdujcych si w obrbie Tuczno 108, nr dziaki 154/1 , poczonej ze sprzeda pozyskanego drewna wykonawcy zamwienia. Zamwienie obejmuje: wycink drzew, wywz pozyskanego drewna uytkowego oraz gazi oraz odpadw do miejsc prawem dopuszczonych, karczowanie pni po wycince, przy czym dopuszcza si frezowanie, na gboko nie mniejsz ni 15 cm, z uporzdkowaniem miejsc po dokonanej wycince z zasypaniem zagbie rodzimym gruntem wcznie. 2. Kod CPV: 77.21.14.00 - Usugi wycinania drzew
3. Warunki realizacji: opis oczekiwa zamawiajcego: termin realizacji
a) zamwienie realizowane bdzie w czasie normalnej pracy Zakadu,
b) usuga wykonana zostanie w terminie okrelonym przez wykonawc, jednak nie pniej ni do dnia 15 grudnia biecego roku,
c) z chwil przejcia placu wykonywanych robt (protokolarnego) wykonawca przejmuje odpowiedzialno za ten teren i odpowiada za wszelkie szkody powstae w wyniku wykonywanych prac,
d) wykonawca zobowizany jest do naleytego i zgodnego z przepisami zabezpieczeniem miejsc wykonywania wycinki (w tym tamy odgradzajce, tablice informacyjne „Uwaga wycinka drzew” i inne wymagane stosownymi przepisami),
e) zamwienie realizowane bdzie z zachowaniem przepisw BHP,
f) odpowiedzialno wykonawcy za teren objty wycink koczy si z chwil podpisania protokou odbioru robt,
g) podstaw odbioru robt jest potwierdzenie ich wykonania przez osob wskazan przez Kierownika Zamawiajcego,
h) wykonawca musi posiada zgoszon dziaalno odpowiadajc swym zakresem przedmiotowi zamwienia, posiada uprawnienia do wykonywania robt wymienionych w przedmiocie zamwienia, w zakresie przewidzianym przez prawo,
i) wykonawca dysponuje odpowiednim potencjaem technicznym, w tym odpowiednim sprztem i osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, prze co Zamawiajcy rozumie wymagane uprawnienia oraz posiada dowiadczenie do wykonania tych robt,
j) wykonawca wykae si ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci o wysokoci nie mniejszej ni 250.000 PLN. Warunek dodatkowy: wykonawca zamwienia w rozliczeniu usugi otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o warto pozyskanego drewno, wg wyceny dokonanej przez niezalenego rzeczoznawc.


Zainteresowani wykonawcy mog dokona wizji lokalnej po uprzednim zgoszeniu i uzgodnieniu terminu z p. Krzysztofem Lup tel. (centrala: 672593004).

Do realizacji zamwienia wybrana zostanie oferta przedstawiajca najkorzystniejszy bilans kosztw wycinki i pozyskanego drewna uytkowego.

Formularz oferty oraz zestawienie drzew do wycinki mona otrzyma w Sekretariacie Zakadu.

Oferty prosz skada w Sekretariacie Zakadu w terminie do godziny: 10.00 dnia 30 wrzenia 2015 roku.

Edward Zbek
Dyrektor Zakadu

__________________________
1 - skrel niewaciwe


Tuczno, dnia 03 grudnia 2014 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbka, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33692210-2 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 16 grudnia 2014 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 03 grudnia 2014 roku pod nr 250237 -2014.

Dyrektor Zakadu

Edward Zbek


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. zacznik nr 5
7. zacznik nr 6
8. komunikat nr 1
9. wyniki przetargu

Tuczno: Usuga kompleksowego ubezpieczenia Zakadu Opiekuczo - Leczniczego SPZOZ Lena Ustro w Tucznie
Numer ogoszenia: 239295 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

OGOSZENIE O ZAMWIENIU - usugi

Zamieszczanie ogoszenia: nieobowizkowe
Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakad Opiekuczo-Leczniczy Samodzielny Publicznych Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie , ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 2593004, faks 0-67 2593004.
Adres strony internetowej zamawiajcego: www.sanatoriumtuczno.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego:
Usuga kompleksowego ubezpieczenia Zakadu Opiekuczo - Leczniczego SPZOZ Lena Ustro w Tucznie.
II.1.2) Rodzaj zamwienia: usugi.
II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwienia: 1. Obowizkowe ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu wykonujcego dziaalno lecznicz 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzonej dziaalnoci pozamedycznej i posiadanego mienia 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych ywiow 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotw szklanych od stuczenia 5. Ubezpieczenie sprztu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 6. Ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw pacjentw.
II.1.5) przewiduje si udzielenie zamwie uzupeniajcych:
Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamwie uzupeniajcych
• 1. Zamawiajcy przewiduje moliwo zawarcia w okresie trwania umowy zamwie uzupeniajcych. Zamwienia uzupeniajce udzielane bd w trybie zamwie z wolnej rki, po spenieniu przesanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamwie publicznych. 2. Wykonawca, ktremu zostanie udzielone zamwienie podstawowe, zobowizany bdzie do zastosowania w zamwieniach uzupeniajcych stawek nie wyszych ni zastosowane w zamwieniu podstawowym oraz kalkulowania skadki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamwienia, zakres i warunki byy wskazane w zamwieniu podstawowym.

II.1.6) Wsplny Sownik Zamwie (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza si zoenie oferty czciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesicach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPENIANIA TYCH WARUNKW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku
o Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca wykae, i posiada zezwolenie na wykonywanie dziaalnoci ubezpieczeniowej, o ktrym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z pn. zm.), a w przypadku gdy rozpocz on dziaalno przed wejciem w ycie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dziaalnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zawiadczenie Ministra Finansw o posiadaniu zgody na wykonywanie dziaalnoci ubezpieczeniowej
III.3.2) Wiedza i dowiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

o Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunku
III.3.3) Potencja techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

o Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunku • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamwienia
Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

o Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny speniania tego warunku

o Zamawiajcy uzna warunek za speniony, jeeli Wykonawca zoy owiadczenie o spenianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speniania przez wykonawc warunkw, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprcz owiadczenia o spenianiu warunkw udziau w postpowaniu naley przedoy:

• potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania, w szczeglnoci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedoy:
• owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotw zagranicznych
Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia albo skadania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczce przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej
• lista podmiotw nalecych do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw albo informacji o tym, e nie naley do grupy kapitaowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
PRZETARG OGRANICZONY 1. Owiadczenie o wysokoci wspczynnika pokrycia marginesu wypacalnoci na poziomie min. 100 % na dzie 30.06.2014 lub pniejszy (w procentach). Zastrzeenie: Jeeli Wykonawca dziaa w formie towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamwienia, umowa nie bdzie zawarta na zasadzie wzajemnoci.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia:
przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do udziau w postpowaniu: 10.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do skadania ofert, gdy liczba wykonawcw speniajcych warunki udziau w postpowaniu bdzie wiksza ni okrelona w ogoszeniu o zamwieniu
Ocena speniania warunkw nastpi wedug zasady: spenia - nie spenia. Do skadania ofert zaproszeni zostan wykonawcy, ktrzy otrzymaj najwysze noty, proporcjonalnie do wysokoci pokrycia marginesu wypacalnoci.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria zwizane z przedmiotem zamwienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Warunki ubezpieczenia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunkw zmian

Zamawiajcy dopuszcza moliwo dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia. Dopuszczane zmiany dotycz aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, zmiany terminu realizacji zamwienia oraz zakresu medycznej dziaalnoci Zamawiajcego przekazanych przez Zamawiajcego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzajce wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej skadki lub informacj o jej ewentualnym zwrocie. Wysoko dodatkowej skadki lub wysoko jej zwrotu zostanie naliczona przy uyciu stawki zastosowanej w ofercie przetargowej w systemie pro rata temporis.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem:
Specyfikacj mona uzyska pod adresem: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocaw, ul. Fabryczna 10, tel. 717770400, fax 717770455, e-mail: centrala@suprabroker.
IV.4.4) Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Miejsce: Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocaw, ul. Fabryczna 10, e-mail: centrala@suprabrokers.pl.
IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie


Wyniki przetargu18.11.2014, 13:56:13
Tuczno, dnia 18 listopada 2014 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie
ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych i odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33600000-6, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 27 listopada 2014 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.

Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 18 listopada 2014 roku pod nr 239045-2014.

Dyrektor Zakadu
Edward ZbekZaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. zacznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. wyniki przetargu


18.11.2014, 13:43:07
Tuczno, dnia 18 listopada 2014 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr in. Edwarda Zbek, zwanego w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat). Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienno ceny – 5,0%.

Oferty naley skada w terminie do dnia 27 listopada 2014 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 18 listopada 2014 roku pod nr 238971-2014.

Dyrektor Zakadu
Edward ZbekZaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. wynik przetargu


Tuczno, dnia 28 sierpnia 2014 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona: www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego p.o. Dyrektora Michaa Kolas, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33.14.10.00-0 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie j mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24b ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.

Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena – 100 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 09 wrzenia 2014 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 28 sierpnia 2014 roku nr 184111 – 2014.


p.o. Dyrektora ZOL SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie
Micha Kolasa
Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. zacznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 07 maja 2014 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez p.o. Dyrektora Michaa Kolas, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie robt budowlanych tj. pierwszego etapu realizacji przebudowy I pietra, ktry obejmuje przebudow trzech sal chorych z azienkami, izolatk oraz fragment korytarza oraz instalacji oddymiania klatki schodowej nr 2, zgodnie z projektem budowlano architektonicznym (zacznik do specyfikacji) oraz przedmiarem robt (zacznik do specyfikacji), w obiekcie Zamawiajcego pooonym w Tucznie przy ul. Staszica 5 w zakresie okrelonym we Wsplnym Sowniku Zamwie: roboty budowlane 45215140-0 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej zakadu: www.sanatoriumtuczno.org.
Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci czciowego odbioru robt i ich etapowego rozliczania.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie w okresie nie duszym ni od dnia 01 sierpnia do dnia 31 padziernika 2014 roku w obiekcie Zamawiajcego pooonym w Tucznie przy ul. Staszica 5. O udzielenia zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
a) posiadaj uprawnienia do wystpowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegaj z opaceniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne, bd uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji odpowiednich organw,
c) dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem, a take potencjaem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia,
d) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:

Kryteria Znaczenie/waga(%)
Cena 95,0
Czas realizacji 5,0


Oferty naley skada w terminie do dnia 03.06.2014 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 07 maja 2014 roku pod nr 97461-2014.

p.o. Dyrektora ZOL SP ZOZ
„Lena Ustro” w Tucznie
Micha Kolasa


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. wyniki przetargu
Dokumentacja:
PROJEKT BUD - INSTALACJE ELEKTR.PDF

PROJEKT BUD-INSTALACJE SANITARNE.PDF
PRZEDMIAR ROBT-INSTALACJE ELEKT.PDF
PRZEDMIAR ROBT-ODDYM. KLATK SCH.PDF
RZUT PITRA I - ETAP I.PDF
TOM I EKSPERTYZA TECHNICZNA.PDF
PROJEKT BUD. ODDYMIANIA KL. SCH.PDF
PROJEKT BUDOWLANY I PITRO ETAP I.PDF
PRZEDMIAR ROBT-INSTALACJE SANIT.PDF
PRZEDMIAR ROBT-ROBOTY REMONTOWE.PDF
SPECYF. TECH. INSTALACJI ELEKTR.PDF


Tuczno, dnia 25 listopada 2013 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, materiaw opatrunkowych, opatrunkw specjalistycznych, sprztu jednorazowego, pynw, rodkw dezynfekcyjnych i odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 24455000-8, oraz 33692210-2 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 05 grudnia 2013 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 25 listopada 2013 roku pod nr 250395 -2013.

Dyrektor Zakadu

mgr Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. zacznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
7. komunikat nr 3
8. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 25 listopada 2013 roku.

Ogoszenie.

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %.
b) Niezamienno ceny – 5,0%.

Oferty naley skada w terminie do dnia 05 grudnia 2013 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 25 listopada 2013 roku pod nr 250331-2013.

Dyrektor Zakadu.

Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 10 wrzenia 2013 roku

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pampersw (pieluchomajtek) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33100000-0 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena – 100 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 wrzenia 2013 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 10 wrzenia 2013 roku nr 182123 – 2013.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik nr 1
3. zacznik nr 2
4. zacznik nr 3
5. zacznik nr 4
6. zacznik nr 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. komunikat nr 5
11. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 06 czerwca 2013 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie robt budowlanych obejmujce swoim zakresem wymian stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym i drugim pitrze, ponadto drobne roboty rozbirkowe, w tym przy poszerzaniu otworw okiennych, demonta wymienianych okien i drzwi, roboty remontowe oraz roboty wykoczeniowe, zgodnie z projektem budowlano architektonicznym (zacznik do specyfikacji) oraz przedmiarem robt (zacznik do specyfikacji), w obiekcie Zamawiajcego pooonym w Tucznie przy ul. Staszica 5 w zakresie okrelonym we Wsplnym Sowniku Zamwie: roboty budowlane 45000000-7, 45421100-5, 45453000-7, 45450000-6 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej zakadu: www.sanatoriumtuczno.org
Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci czciowego odbioru robt i ich etapowego rozliczania.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie w okresie od dnia 01 sierpnia 2013 roku do dnia 31 padziernika 2013 roku w obiekcie Zamawiajcego pooonym w Tucznie przy ul. Staszica 5.
O udzielenie zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
a) posiadaj uprawnienia do wystpowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegaj z opaceniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne, bd uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji odpowiednich organw,
c) dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem, a take potencjaem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia,
d) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
e) posiadaj ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie kryterium ceny (100,0%)
Oferty naley skada w terminie do dnia 20.06.2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 6 czerwca 2013 roku pod nr 102179.

Dyrektor ZOL SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie

mgr Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. projekt budowlano-architektoniczny cz.I
6. projekt budowlano-architektoniczny cz.II
7. przedmiar robt
8. Wyniki przetargu


Tuczno, dnia 22 maja 2013 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie robt budowlanych obejmujce swoim zakresem wymian stolarki okiennej i drzwiowej na parterze oraz pierwszym i drugim pitrze, ponadto drobne roboty rozbirkowe, w tym przy poszerzaniu otworw okiennych, demonta wymienianych okien i drzwi, roboty remontowe oraz roboty wykoczeniowe, wywz i utylizacja gruzu oraz zdemontowanych wymienianych okien i drzwi, zgodnie z projektem budowlano architektonicznym (zacznik do specyfikacji) oraz przedmiarem robt (zacznik do specyfikacji), w obiekcie Zamawiajcego pooonym w Tucznie przy ul. Staszica 5 w zakresie okrelonym we Wsplnym Sowniku Zamwie: roboty budowlane 45000000-7, 45421100-5, 45453000-7, 45450000-6 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku).
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej zakadu: www.sanatoriumtuczno.org
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie w okresie od dnia 01 sierpnia 2013 roku do dnia 31 padziernika 2013 roku.
O udzielenie zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
a) posiadaj uprawnienia do wystpowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegaj z opaceniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne, bd uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji odpowiednich organw,
c) dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem, a take potencjaem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia,
d) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
e) posiadaj ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie kryterium ceny (100,0%)
Oferty naley skada w terminie do dnia 14.06.2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 22 maja 2013 roku pod nr 85807.

Dyrektor ZOL SP ZOZ „Lena Ustro” w Tucznie

mgr Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. projekt budowlano-architektoniczny cz.I
6. projekt budowlano-architektoniczny cz.II
7. przedmiar robt
8. komunikat nr 1
9. komunikat nr 2 - uniewanienie przetargu


Tuczno, dnia 2 kwietnia 2013 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na kompleksow usug prania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie j mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie w okresie od 1 lipca 2013 do dnia 30 czerwca 2016.

Warunki udziau w postpowaniu:
1. O udzielenia zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem do wykonania zamwienia oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia, przy czym Zamawiajcy uwaa, e warunek ten speni ten z Wykonawcw, ktry w okresie ostatnich 3 lat zrealizowa co najmniej 1 podobnej co do wielkoci i zakresu usugi dla zamawiajcego z brany suby zdrowia,
d) stosuj procedury zakadowe zgodne z wymaganiami stawianymi zakadom realizujcym usug dla zakadw opieki zdrowotnej.
e) dziaaj w systemie penej bariery higienicznej,
f) stosuj rodki piorce posiadajce wymagane atesty i dopuszczenia do uywania, ktre bd udostpniane Zamawiajcemu na kade wezwanie,
g) bd realizowali odbir i dostawy wasnym transportem, przez co zamawiajcy rozumie posiadanie co najmniej jedn jednostk transportu przystosowan i dopuszczon do przewoenia brudnej i czystej bielizny pocielowej i innych asortymentw do zakadw opieki zdrowotnej,
h) gwarantuj realizacje zlecenia w czasie nie duszym ni 2 dni w pierwszych dwch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i nie duszym ni 3 dni w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usugi liczonym od momentu przekazania bielizny „brudnej”, do zwrotu po wykonaniu usugi,
i) posiadaj stanowisko krawieckie i wykonuj naprawy krawieckie,
j) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia,
k) posiadaj ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne, speni ten warunek ci z Wykonawcw, ktrzy legitymuj si ubezpieczeniem w tym zakresie z kwot gwarantowan przez ubezpieczyciela nie nisz ni 200.000 PLN.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie kryterium ceny:
a) Cena – 100,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 25 kwietnia 2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 2 kwietnia 2013 roku pod nr 126688-2013.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. zacznik 6
8. zacznik 7
9. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 20 grudnia 2012r.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail:
szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych. Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium. Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 20 grudnia 2012 roku pod nr 523110 – 2012

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Komunikat nr 1
8. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezmienno ceny – 5,0%.

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku do godziny 12.00 .
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr 490050-2012.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski
Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie Zamawiajcego (Sekretariat).

Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych oraz czciowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres od dnia okrelonego w umowie do 31 grudnia 2013 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr 490056 -2012.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski

Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Komunikat 1
8. Komunikat 2
9. Komunikat 3
10. Wyniki przetarguTuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, materiaw opatrunkowych i rodkw dezynfekcyjnych, sprztu, pynw oraz opatrunkw specjalistycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-4, 24455000-8, 33100000-1 oraz 24455000-1 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium. Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 04 grudnia 2012 roku pod nr 490060 -2012.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Komunikat 1
8. Komunikat 2
9. Komunikat 3
10. Komunikat 4
11. Komunikat 5
12. Komunikat 6
13. Wyniki przetargu


Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.
OGOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA RTG
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 110. Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2015 roku. Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01.01.2013 roku. Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 06.12.2012 r.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 07.12.2012 r. o godzinie 11:00. Termin zwizania ofert ustala si na 27.12.2012 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny. Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.
OGOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA LABORATORYJNYCH - ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 2300. Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2015 roku. Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2013 roku. Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 06.12.2012 r.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 07.12.2012 r. o godzinie 11:00. Termin zwizania ofert ustala si na 27.12.2012 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny. Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu

Tuczno, dnia 04 grudnia 2012 roku.
OGOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE
(Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 150.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2015 roku. Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2013 roku. Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 06.12.2012 r.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 07.12.2012 r. o godzinie 11:00. Termin zwizania ofert ustala si na 27.12.2012 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu
OGOSZENIE

Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy pampersw (pieluchomajtek)

Do postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pampersw (pieluchomajtek), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zoone zostay 4 oferty:
1. ROKO R i R Kowalscy Sp. jawna 72-003 Dobra, ul. Szczeciska 1i.
2. PASO – TRADING Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48,
3. Toruskie Zakady Materiaw Opatrunkowych S. A. 87-100 Toru, ul. kiewskiego 20/26,
4. PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151,

Wszyscy wyej wymienieni wykonawcy speniaj warunki okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia, adna ze zoonych ofert nie zostaa odrzucona. Porwnanie zoonych ofert dokonano na podstawie kryterium oceny.

Oferty przedstawiay si nastpujco:

1. ROKO - 46.228,32 z
2. PASO – TRADING - 62.972,64 z
3. TZMO - 48.742,56 z
4. PAUL HARTMANN - 60.847,20 z

Do realizacji zamwienia wybrana zostaa firma ROKO R i R Kowalscy Sp. jawna 72-003 Dobra, ul. Szczeciska 1i.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Tuczno, dnia 13 wrzenia 2012 roku

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie
ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pampersw (pieluchomajtek) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena – 100 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 21 wrzenia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 13 wrzenia 2012 roku nr 345116–2012.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Komunikat nr 1
8. Komunikat nr 2
9. Komunikat nr 3


Tuczno, dnia 01.06.2012 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie robt budowlanych polegajcych na: Przebudowa fragmentu B II-go pitra Zakadu (II etap) tj. pokoje kowe z wydzielonymi dwiema azienkami, pozostay fragment korytarza (powierzchnia 54,16m2), magazyn bielizny czystej, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie mycia ek, brudownik oraz klatk schodow zgodnie z projektem oraz przedmiarem robt, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w grupach 45210000-2 wg kodw CPV.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie Zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych i wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie od dnia 01.09.2012 r. nie duej ni do dnia 31.10.2012 roku (z tym, e termin wykonania stanowi bdzie jedno z kryteriw oceny zoonych ofert.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadanie uprawnie do wystpowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegaj z opaceniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne, bd uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji odpowiednich organw,
c) dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem, a take potencjaem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia,
e) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
f) posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne,
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena w czci robt budowlanych – 90,0 %
b) Gwarancja na roboty budowlane – 5,0 %
c) Czas realizacji – 5,0 %
Oferty naley skada w terminie do dnia 15 czerwca 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 01.06.2012 roku pod nr 183040-2012 .

Dyrektor Zakadu
mgr Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja
2. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STRONA TYTUOWA
3. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE
5. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STR. 1 - 10
6. PRZEDMIAR ROBT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7. PRZEDMIAR ROBT - INSTALACJE SANITARNE
8. PRZEDMIAR ROBT - OPRAWY OWIETLENIOWE
9. PRZEDMIAR ROBT - ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
10. RYS_1-3
11. RZUTY PIETER - 2
12. RZUTY PITER - 1
13. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
14. TOM II EKSPERTYZA TECHNICZNA
15. ZA. DO ESPERTYZY TECHNICZNEJ - WZMOCNIENIA BELKI STROPOWEJ 1K i 2K
16. ZA. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 12 - 20
17. ZA. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 21- 22
18. ZA. NR 5 a-e DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKADU USUG KOMINIARSKICH
19. ZA. NR 5 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKADU USUG KOMINIARSKICH
20. ZACZNIK DO PROJEKTU - INST.ELEKTR. - RYS. 5-7
21. Zacznik nr 1 do SIWZ
22. Zacznik nr 2 do SIWZ
23. Zacznik nr 3 do SIWZ
24. Zacznik nr 4 do SIWZ
25. Wyniki przetargu17.05.2012, 10:52:56
OGOSZENIE KONKURSU OFERT

ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.) ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG TRANSPORTU SANITARNEGO
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 150.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31.12.2013 roku. Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01.06.2012 roku. Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert. Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 24.05.2012 r. do godziny 11:00. Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 24.05.2012 r. o godzinie 12:00. Termin zwizania ofert ustala si na 31.05.2012 r. Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny. Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej. Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Wyniki przetargu
Tuczno, dnia 22 grudnia 2011 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy odywek do odywiania dojelitowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie Zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych oraz czciowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres od dnia okrelonego w umowie do 31 grudnia 2012 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 10 stycznia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 22 grudnia 2011 roku pod nr 434154-2011.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. wyniki przetargu

Tuczno, dnia 22 grudnia 2011 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie Zamawiajcego (Sekretariat).

Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych oraz czciowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres od dnia okrelonego w umowie do 31 grudnia 2012 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty naley skada w terminie do dnia 10 stycznia 2012 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 22 grudnia 2011 roku pod nr 434116-2011.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Komunikat nr 1
8. Komunikat nr 2
9. Komunikat nr 3
9. wyniki przetargu

Tuczno, dnia 6 grudnia 2011 roku.

Ogoszenie.

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, materiaw opatrunkowych i rodkw dezynfekcyjnych, sprztu, pynw i odywek oraz opatrunkw specjalistycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-4, 24455000-8, 33100000-1 oraz 24455000-1 wg kodw CPV,

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat). .
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji,
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych,
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia wskazanego w umowie,
Warunki udziau w postpowaniu: .
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym, .
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia, .
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych, .
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego, .
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie,
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”,
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium. Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw: .
a) Cena – 95,0 %.
b) Termin realizacji – 5,0 %.

Oferty naley skada w terminie do dnia 21 grudnia 2011 roku do godziny 12.00,
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert,
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 06 grudnia 2011 roku pod nr 321269-2011,

Dyrektor Zakadu.
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. komunikat 1
8. komunikat 2
9. komunikat 3
10. komunikat 4
11. komunikat 5
12. komunikat 6
13. komunikat 7
14. wyniki przetarguTuczno, dnia 6 grudnia 2011 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro“ Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie
ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 672593004, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienno ceny – 5,0%.
Oferty naley skada w terminie do dnia 21 grudnia 2011 roku do godziny 12.00 .
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 6 grudnia 2011 roku pod nr 321237-2011 .

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
3. wyniki przetargu14.09.2011, 14:24:39
Tuczno, dnia 14 wrzenia 2011 roku

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie
ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersw) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).


Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw: Cena – 100 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 23 wrzenia 2011 roku do godziny 13.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 14 wrzenia 2011 roku nr 245263-2011.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
6. komunikat nr 1
7. wyniki przetargu


Tuczno, dnia 02 wrzenia 2011 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersw) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena – 100 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 14 wrzenia 2011 roku do godziny 14.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 02 wrzenia 2011 roku nr 235285-2011.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Komunikat 1
8. Komunikat 2
9. Komunikat 3


OGOSZENIE
29.11.2010,
Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro“ Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2011 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Niezamienno ceny – 5,0%.

Oferty naley skada w terminie do dnia 14 grudnia 2010 roku do godziny 12.00 .
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 28 listopada 2010 roku pod nr 386304 .

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. komunikat nr 1
5. wyniki przetargu


OGOSZENIE
29.11.2010,
Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, materiaw opatrunkowych i rodkw dezynfekcyjnych, sprztu, pynw i odywek oraz opatrunkw specjalistycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1 oraz 24455000-8 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania, okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez jeden rok liczc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 14 grudnia 2010 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 28 listopada 2010 roku pod nr 386306.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. komunikat nr 1
8. komunikat nr 2
9. komunikat nr 3
10. komunikat nr 4
11. komunikat nr 5
12. komunikat nr 6
13. wyniki przetargu

Tuczno, dnia 09 wrzenia 2010 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 67 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersw) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium. Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw: Cena – 100 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 wrzenia 2010 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 09 wrzenia 2010 roku 285610-2010.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski

Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. komunikat nr 1
8. ogoszenie wynikw przetargu

Tuczno, dnia 16 kwietnia 2010 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na kompleksow usug prania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 98310000-9, 98311000-6, 98312000-3 oraz 98315000-4 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie w okresie od 1 lipca 2010 do dnia 30 czerwca 2013.

Warunki udziau w postpowaniu:
1. O udzielenia zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem do wykonania zamwienia oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia, przy czym Zamawiajcy uwaa, e warunek ten speni ten z Wykonawcw, ktry w okresie ostatnich 3 lat zrealizowa co najmniej 1 podobnej co do wielkoci i zakresu usugi dla zamawiajcego z brany suby zdrowia,
d) stosuj procedury zakadowe zgodne z wymaganiami stawianymi zakadom realizujcym usug dla zakadw opieki zdrowotnej.
e) dziaaj w systemie penej bariery higienicznej,
f) stosuj rodki piorce posiadajce wymagane atesty i dopuszczenia do uywania, ktre bd udostpniane Zamawiajcemu na kade wezwanie,
g) bd realizowali odbir i dostawy wasnym transportem, przez co zamawiajcy rozumie posiadanie co najmniej jedn jednostk transportu przystosowan i dopuszczon do przewoenia brudnej i czystej bielizny pocielowej i innych asortymentw do zakadw opieki zdrowotnej,
h) gwarantuj realizacje zlecenia w czasie nie duszym ni 2 dni w pierwszych dwch kolejnych dniach tygodnia wyznaczonych do przekazania prania „brudnego” i nie duszym ni 3 dni w trzecim dniu tygodnia wyznaczonym do przekazania prania „brudnego”, liczonych od momentu przekazania prania „brudnego” do momentu zwrotu po wykonaniu usugi liczonym od momentu przekazania bielizny „brudnej”, do zwrotu po wykonaniu usugi,
i) posiadaj stanowisko krawieckie i wykonuj naprawy krawieckie,
j) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia,
k) posiadaj ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne, speni ten warunek ci z Wykonawcw, ktrzy legitymuj si ubezpieczeniem w tym zakresie z kwot gwarantowan przez ubezpieczyciela nie nisz ni 200.000 PLN.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie kryterium ceny:
a) Cena – 100,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 29 kwietnia 2010 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 16 kwietnia 2010 roku pod nr 80759-2010.

Dyrektor Zakadu
Artur BigorajskiZaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. zacznik 6
8. zacznik 7
9. Ogoszenie wynikw przetargu

Tuczno, dnia 15 grudnia 2009 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro“ Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.

Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %.
b) Niezmienno ceny – 5,0%.

Oferty naley skada w terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 15 grudnia 2009 roku pod nr 244713.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski.


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2

Tuczno, dnia 14 grudnia 2009 roku.

OGOSZENIE

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, pynw, rodkw opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz sprztu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1 oraz 24455000-8 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 14 grudnia 2009 roku pod nr 242757.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. komunikat 1
8. komunikat 2
9. zapytanie do komunikatu nr 3
10. komunikat 3
11. ogoszenie wynikw przetarguOgoszenie

Tuczno, dnia 04 grudnia 2009 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro” w Tucznie Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy mieszanek ywieniowych i sprztu do pomp infuzyjnych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33190000-8 oraz 33692510-5 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 14 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 04 grudnia 2009 roku pod nr 233199.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Ogoszenie wynikw przetargu

Tuczno, dnia 13 listopada 2009 roku.

OGOSZENIE

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro“ Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy oleju opaowego bdcego przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium. Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
Oferty naley skada w terminie do dnia 01 grudnia 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 13 listopada 2009 roku pod nr 207877

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. Ogoszenie wynikw przetargu

OGOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:28:28
ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG TRANSPORTU SANITARNEGO
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 150.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin zwizania ofert ustala si na 02 grudzie 2009 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Zaczniki:
1. Wyniki konkursu


OGOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:26:19
ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA RTG
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 110.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin zwizania ofert ustala si na 02 grudzie 2009 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Zaczniki:
1. Wyniki konkursu


OGOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:23:44
ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE
(Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest:
WIADCZENIE USUG BADA LABORATORYJNYCH - MIKROBIOLOGICZNYCH
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 150.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin zwizania ofert ustala si na 02 grudzie 2009 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Zaczniki:
1. Wyniki konkursu


OGOSZENIE KONKURSU OFERT
05.11.2009, 22:19:57

ZAKAD OPIEKUCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LENA USTRO” Z SIEDZIB W TUCZNIE, UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOECZNEJ Z DNIA 13 LIPCA 1998 R. W SPRAWIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMWIENIA NA WIADCZENIA ZDROWOTNE (Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.)
ogasza konkurs ofert, ktrego przedmiotem jest: WIADCZENIE USUG BADA LABORATORYJNYCH - ANALITYCZNYCH
Szacunkowa liczba osb uprawnionych do wiadcze przez okres umowy wynosi 2300.
Umowa bdzie zawarta na czas okrelony do 31 grudnia 2012 roku.
Termin rozpoczcia udzielania wiadcze – 01 stycznia 2010 roku.
Ze szczegowymi warunkami konkursu, materiaami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, mona zapozna si w siedzibie udzielajcego zamwienia w terminie do dnia poprzedzajcego termin skadania ofert.
Oferty w formie pisemnej w zamknitej kopercie skada mona w siedzibie udzielajcego zamwienia – sekretariat, w terminie do 23 listopada 2009 r.
Rozstrzygnicie konkursu nastpi dnia 24 listopada 2009 r. o godzinie 12:00.
Termin zwizania ofert ustala si na 02 grudzie 2009 r.
Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu i przesunicia terminu skadania ofert, bez podania przyczyny.
Oferentowi w toku postpowania konkursowego przysuguje prawo zoenia umotywowanej skargi do komisji konkursowej.
Oferentowi przysuguje prawo zoenia protestu do udzielajcego zamwienia dotyczcego rozstrzygnicia konkursu w terminie 7 dni od otrzymania na pimie zawiadomienia o jego wyniku.

Zaczniki:
1. Wyniki konkursu


21.10.2009, 22:59:33
Tuczno, dnia 21 padziernika 2009 roku

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na wykonanie robt budowlanych polegajcych na remoncie pomieszcze w obiekcie Zamawiajcego (I-etap), w tym: pokoju psychologa, gabinetu lekarskiego, jadalni, pokoju terapii zajciowej oraz czci korytarza, zgodnie z projektem oraz przedmiarem robt, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w grupach 45210000-2 wg kodw CPV.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie Zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie od dnia podpisania nie duej ni do dnia 30 grudnia 2009 roku (z tym, e termin wykonania stanowi bdzie jedno z kryteriw oceny zoonych ofert. Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadanie uprawnie do wystpowania w obrocie gospodarczym,
b) nie zalegaj z opaceniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne, bd uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji odpowiednich organw,
c) dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem, a take potencjaem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia,
e) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
f) posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne,
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena w czci robt budowlanych – 90,0 %
b) Gwarancja na roboty budowlane – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %
Oferty naley skada w terminie do dnia 13 listopada 2009 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 21 padziernika 2009 roku pod nr 183933

Dyrektor Zakadu
mgr Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STRONA TYTUOWA
7. PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY TOM I - STR. 1 - 10
8. ZA. NR 5 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKADU USUG KOMINIARSKICH
9. ZA. NR 5 a-e DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - OPINIA ZAKADU USUG KOMINIARSKICH
10. RZUTY PITER
11. ZA. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 12 - 20
12. ZA. DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - RYS. 21- 22
13. TOM II EKSPERTYZA TECHNICZNA
14. ZA. DO ESPERTYZY TECHNICZNEJ - WZMOCNIENIA BELKI STROPOWEJ 1K i 2K
15. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
16. RZUTY PITER
17. ZACZNIK DO PROJEKTU - INST.ELEKTR. - RYS. 5-7
18. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE
19. RYS. 1-3
20. PRZEDMIAR ROBT - ROBOTY REMONTOWE
21. PRZEDMIAR ROBT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
22. PRZEDMIAR ROBT - INSTALACJE SANITARNE
23. Ogoszenie wynikw przetargu


Tuczno, dnia 09 padziernika 2009 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej „Lena Ustro” w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy pieluchomajtek (pampersw) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupie 33600000-0 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 95,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 padziernika 2009 roku do godziny 12.15.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.
Ogoszenie ukazao si w BZP dnia 08 padziernika 2009 roku pod nr 351810.

Dyrektor Zakadu
Artur BigorajskiZaczniki:

1. Przetarg - specyfikacja
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Ogoszenie wyniku przetargu.


Ogoszenie
02.02.2009, 07:27:35
Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, rodkw opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz sprztu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1 oraz 24455000-8 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat). Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 16 lutego 2009 roku do godziny 12.00. Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert. Ogoszenie ukazao si w Biuletynie Zamwie publicznych dnia 02 lutego 2009 roku pod nr 13652-2009.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Przetarg - specyfikacja
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
6. zacznik 5
7. Komunikat 1
6. Komunikat 2
7. Komunikat 3Tuczno, dnia 12 listopada 2008 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, rodkw opatrunkowych i sprztu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 33600000-6, 33141000-1, 24455000-8 oraz 18410000-6 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).

Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania okrelonym w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena – 90,0 %
Warunki patnoci – 5,0 %
Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 listopada 2008 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.


Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Przetarg - specyfikacja
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. zacznik 3
5. zacznik 4
5. zacznik 5
6. zacznik 6
6. Odpowied na zapytanie
7. KOMUNIKAT KOCOWY
Tuczno, dnia 12 listopada 2008 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy „Lena Ustro“ Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie przez okres jednego roku liczc od dnia podpisania umowy.
Warunki udziau w postpowaniu:
posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy artykuw spoywczych bdcych przedmiotem niniejszego postpowania,
nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena – 90,0 %
Warunki patnoci – 5,0 %
Niezmienno ceny – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 20 listopada 2008 roku do godziny 12.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.


Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Zaczniki:
1. Przetarg - specyfikacja
2. zacznik 1
3. zacznik 2
4. Informacja
5. Wezwanie
6. KOMUNIKAT KOCOWY


OGOSZENIE
10.09.2008,

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, tel./faks 067 2593004, Regon 331299439, Nr NIP 765-000-91-10, Nr KRS 0000077337, reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zaprasza do uczestnictwa w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robt budowlanych polegajcych na remoncie i modernizacji pomieszcze zgodnie z opracowan dokumentacj oraz przedmiarem robt, tj. zamwienia w grupie 45453000-7 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku).
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia jest dostpna na stronie internetowej www.sanatoriumtuczno.org, w siedzibie Zamawiajcego, mona j te uzyska skadajc pisemne zapotrzebowanie.
Osob upowaniona do kontaktw z wykonawcami jest Pan Krzysztof Lupa – kontakt jw.

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Roboty zostan rozpoczte po podpisaniu umowy.
O udzielenia zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
- s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
- nie zalegaj z opaceniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne, bd uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji odpowiednich organw,
- dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem, a take potencjaem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia,
- znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzonej dziaalnoci,
- nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw przez wykonawc zgodnie z regu „spenia – nie spenia”.
Prace musz zosta zakoczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2008 roku. Termin wykonania prac stanowi bdzie jednoczenie kryterium oceny ofert.
Zoone do postpowania oferty ocenione zostan zgodnie z niej wymienionymi kryteriami i ich znaczeniami:

K r y t e r i a

Znaczenie / waga (%)

Cena

80,0 %

Gwarancja na wykonane roboty

10,0 %

Czas wykonania robt

10,0 %


Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.

Oferty naley skada w Sekretariacie Zakadu do godziny 12.00 dnia 30 wrzenia 2008 roku.
Wykonawcy pozostaj zwizani zoonymi ofertami przez okres 30 dni od dnia upywu terminu skadania ofert.

Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski

Tuczno, dnia 10 wrzenia 2008 roku.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja

Zaczniki:
1, 2, 3, 4.
Informacja o wyborze wykonawcy zamwienia

Tuczno, dnia 24 grudnia 2007 roku

W postpowaniu przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy lekw, rodkw opatrunkowych, pynw i sprztu jednorazowego, zoone zostay cztery oferty, w tym do zadania nr 1 adnej, zadania nr 2 dwie, zadania nr 3 cztery oraz zadania nr 4 jedna. Postpowanie w czci dotyczcej zadania nr 1 i 2 zostao uniewanione, w pierwszym przypadku stosownie do zapisu art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku nr 164 poz. 1163 z pniejszymi zmianami), w zwizku z nie zoeniem do postpowania adnej oferty w przypadku zadania nr 2 w zwizku z art. 93 ust. 1 pkt 4 z uwagi, e zaproponowana przez Wykonawcw cena przewyszaa kwot jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na realizacj zamwienia.
Do postpowania oferty zoyli nastpujcy Wykonawcy:
  • „Centrowet- Cezal” Sp. z o.o. w Poznaniu Oddzia w Supsku ul. Soneczna 16F,
  • Grnolska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „:Zarys” Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Pod Borem 18,
  • „Bialmed” Biaa Piska ul. Konopnickiej 11a,
  • IHREN Sp. z o.o. W poznaniu ul. Pasieka 13A.

Do realizacji zadania nr 3 i 4 wybrany zosta „BIALMED” Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biaa Piska.
Zoone do postpowania oferty otrzymay, liczone zgodnie z kryteriami oceny oferty zapisanymi w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, nastpujce iloci punktw:

Zadanie nr 3

Oferta nr

Kryterium cena

Kryterium patno

Kryterium termin

Razem

1.

83,6

5,0

3,3

91,9

2.

80,2

5,0

2,5

87,7

3.

90,0

5,0

5,0

100

4.

89,3

5,0

3,3

97,6

Zadanie nr 4

Oferta nr

Kryterium cena

Kryterium patno

Kryterium termin

Razem

3.

90,0

5,0

5,0

100


Dokonujc oceny zoonych do postpowania ofert Zamawiajcy przyj zasad, e wszystkie zaproponowane przez Wykonawcw terminy patnoci powyej 30 dni s okresami maksymalnymi za ktre przysuguje najwysza ilo Punktw tj. 5,0. W kolejnych postpowaniach taka wanie zasada zostanie zapisana do specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. W przypadku aktualnego postpowania nie miaa ona adnego wpywu na kolejno ofert i wybr Wykonawcy.Przetarg nieograniczony na dostawy lekw
Tuczno, dnia 7 grudnia 2007 roku.

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, rodkw opatrunkowych i sprztu jednorazowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty okrelonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, w grupach 244 oraz 331 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania okrelonymi w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 25 padziernika 2008 roku.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 17 grudnia 2007 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.


Pliki do pobrania:
Specyfikacja

Zalczniki:
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ogoszenie
26.09.2007.
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Biłgorajskiego, zwany w dalszej części specyfikacji Zamawiającym, zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opałowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych rwnowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakładu: www.sanatoriumtuczno.org oraz można ją pobrać w siedzibie zamawiającego (Sekretariat). Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane będzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem zamwienia,
b) posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji zamwień na dostawy artykułw spożywczych będących przedmiotem niniejszego postępowania,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwień publicznych,
d) posiadają bądź dysponują transportem i gwarantują dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamwienia i posiadają środki bądź zdolność kredytową na niezbędnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunkw na podstawie złożonych przez wykonawcw dokumentw, według reguły „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający nie warunkuje udziału w postępowaniu wniesieniem wadium.
Oferty złożone do postępowania ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriw:
a) Cena – 85,0 %
b) Warunki płatności – 5,0 %
c) Niezmienność ceny – 10,0 %
Oferty należy składać w terminie do dnia 8 października 2007 roku do godziny 10.00.
Wykonawcy związani są złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Dyrektor Zakładu
Artur Biłgorajski


Pliki do pobrania:

Specyfikacja

Zaczniki:
1, 2, 3.

Ogoszenie - Tuczno roboty budowlane
19.09.2007
Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, tel./faks 067 2593004, Regon 331299439, Nr NIP 765-000-91-10, Nr KRS 0000077337, reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artrura Bigorajskiego, zaprasza do uczestnictwa w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robt budowlanych, zgodnie z opracowan dokumentacj projektow oraz specyfikacj wykonania i odbioru robt, tj. zamwienia w grupie 45210000-2 wg kodw CPV (Wsplnego Sownika Zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku).
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia jest dostpna na stronie internetowej www.sanatoriumtuczno.org, w siedzibie Zamawiajcego, mona j te uzyska skadajc pisemne zapotrzebowanie.
Osob upowaniona do kontaktw z wykonawcami jest Pan Krzysztof Lupa – kontakt jw.

Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Roboty zostan rozpoczte po podpisaniu umowy.
O udzielenia zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
- s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
- nie zalegaj z opaceniem podatkw, opat oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoeczne, bd uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji odpowiednich organw,
- dysponuj niezbdn wiedz i dowiadczeniem, a take potencjaem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamwienia,
- znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzonej dziaalnoci,
- nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
- posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego postpowania o zamwienie publiczne.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw przez wykonawc zgodnie z regu „spenia – nie spenia”.

Zoone do postpowania oferty ocenione zostan zgodnie z niej wymienionymi kryteriami i ich znaczeniami:

K r y t e r i a I Znaczenie / waga (%)
Cena - 80,0 %
Gwarancja na wykonane - 10,0 %
roboty
Czas wykonania robt - 10,0 %

Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.

Oferty naley skada w Sekretariacie Zakadu do godziny 10.00 dnia 08 padziernika 2007 roku.
Wykonawcy pozostaj zwizani zoonymi ofertami przez okres 30 dni od dnia upywu terminu skadania ofert.Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Pliki do pobrania:

Specyfikacja

Zaczniki:
1, 2, 3, 4, 5.

Tuczno, dnia 24 stycznia 2007 roku

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci 60.000 euro.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat). Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2008 roku.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy artykuw spoywczych bdcych przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.

Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.

Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 85,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Niezmienno ceny – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 8 lutego 2007 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.


Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Specyfikacja - tre gwna
Zaczniki: 1, 2, 3.
Ogoszenie
Tuczno, dnia 17.01.2007r.
Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy artykuw spoywczych.


W postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na sukcesywne dostawy artykuw spoywczych dla Zakadu Opiekuczo-Leczniczego SP ZOZ w Tucznie
Wybrani zostali nastpujcy oferenci:

1. „JARTOM” Spka Jawna
ul. Poczyska 19 a
78-300 widwin

2. „AVA” Spka z o.o.
ul. Warsztatowa 4c
64-920 Pia

3. Janusz Niedwied Rzenictwo i Wdliniarstwo
ul. Gdaska 11
78-540 Kalisz Pomorski

4. Gminna Spdzielnia „SCH”
ul. Wolnoci 35
78-640 Tuczno

5. Marcin Dalecki PPHU DALMAR
ul. Koobrzeska 13
78-600 Wacz


Z wykonawc podpisana zostanie umowa na realizacj zamwienia.Dyrektor Zakadu Opiekuczo-Leczniczego
Artur Bigorajski


Tuczno, dnia 12 grudnia 2006 roku.


O g o s z e n i e

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na usug udzielenia kredytu dugoterminowego.

W postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na usug udzielenia kredytu dugoterminowego dla Zakadu Opiekuczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej w Tucznie wybrany zosta:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddzia w Szczecinie
70-433 Szczecin
ul. lska 32a

Z wybranym wykonawc podpisana zostanie umowa na realizacj zmwienia.


Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Tuczno, dnia 4 grudnia 2006 roku.

Uczestnicy postpowania
(wszyscy)


Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na usug udzielenia kredytu dugoterminowego.

Uprzejmie informuj, e do Zamawiajcego wpyno pismo jednego z uczestnikw postpowania, z pytaniem dotyczcym specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, o nastpujcej treci:
„W zwizku z udzielon odpowiedzi dotyczc zabezpieczenia kredytu z dnia 20 listopada 2006 roku i brakiem zabezpieczenia odsetek, zwracamy si z pytaniem, czy Zamawiajcy dopuszcza moliwo obnienia kwoty zamwienia do 1.410.000 z”.

Odpowied: Tak, Zamawiajcy zmniejsza kwot zamwienia (kredytu) do 1.410.000 PLN, przeznaczajc pozosta cz na jego zabezpieczenie. W zwizku z powyszym o kwot t zostanie zmniejszona ostatnia transza kredytu.

Jednoczenie Zamawiajcy przypomina wszystkim uczestnikom postpowania o decyzji przeduenia terminu skadania ofert o jeden tydzie tj. do dnia 12 grudnia biecego roku.


Z powaaniem
Dyrektor ZOL SP ZOZ
w Tucznie
Artur Bigorajski22.11.2006, 19:25:23

Uczestnicy postpowania
(wszyscy)

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na usug udzielenia kredytu dugoterminowego.

Uprzejmie informuj, e do Zamawiajcego wpyno pismo jednego uczestnikw postpowania, z pytaniem dotyczcym specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, ponownie podnoszcym problem zakresu oczekiwanych przez Zamawiajcego informacji dotyczcych udzielanych dotychczas kredytw i ich sprzecznoci z Prawem Bankowym (tajemnica bankowa). W zwizku z powyszym Zamawiajcy postanawia uzna za potwierdzenie speniania warunku udziau w postpowaniu podanie przez Wykonawc, gdy wskae ten w miejsce nazwy i adresu zamawiajcych, jedynie rodzaj podmiotw wystpujcych w oddziale BGK w Szczecinie o kredyty (np. szpitale, jednostki samorzdu terytorialnego, pastwowe jednostki organizacyjne etc.).
Ponadto Wykonawca poprosi o nastpujce wyjanienia:

1) W zwizku z okreleniem w SIWZ zacignicia kredytu na spat zobowizania, jako kredytu inwestycyjnego prosimy o wprowadzenie zmiany do Specyfikacji i wpisanie kredytu obrotowego w miejsce kredytu inwestycyjnego oraz okrelenie w SIWZ przedmiotu kredytowania.


Zamawiajcy robic rozpoznanie rynku przed ogoszeniem postpowania prowadzi liczne konsultacje z przedstawicielami kilku bankw i spotka si z twierdzeniem, e kredyt na restrukturyzacj zadue jest rwnie kredytem inwestycyjnym (Bank Przemysowo – Handlowy). Zgadzamy si z Wykonawc i zmieniamy specyfikacj w ten sposb, e kredyt jakiego oczekuje Zamawiajcy od Wykonawcw to kredyt obrotowy o charakterze restrukturyzacyjnym.

2) Prosimy o wskazanie formy zabezpieczenia ustalanego przez Wojewdztwo Zachodniopomorskie – czy bdzie to porczenie wekslowe, czy porczenie wedug prawa cywilnego?


Zamawiajcy otrzyma porczenie wg prawa cywilnego.

3) Czy mog ulec zmianie terminy wypaty kredytu okrelone w SIWZ, jeli tak prosimy o wprowadzenie modyfikacji do Specyfikacji w zakresie moliwoci zmian terminw wykorzystania kredytu.


Zamawiajcy zmienia specyfikacje w ten sposb, e dopuszcza moliwo zmiany terminw wykorzystania kredytw. Jednak dla celw obliczania wartoci (kosztw) uzyskania kredytu przyjmowa naley terminy podane w specyfikacji.

4) Czy korespondencja pomidzy Zamawiajcym a Wykonawcami – wnioski i zapytania do SIWZ bd stanowi zaczniki do umowy kredytowej obok SIWZ?


Tak, gdy ustanowienie ich zacznikami bdzie gwarancj dla Wykonawcw oraz oczywicie dla Zamawiajcego, e wprowadzone zmiany do specyfikacji bd obowizywa w realizacji zamwienia.

5) Czy koszty ustanowienia zabezpiecze naley umieci w zaczniku nr 1 w pozycji 1 po zdaniu: ”Skadamy ofert we wasnym imieniu, jako partner konsorcjum”.

Zamawiajcy proponuje w zaczniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunkw zamwienia tj. w tabel na stronie 2 zacznika w punkcie 3 doczy wiersz o nazwie „ Koszty ustanowienia zabezpiecze” .Dla Zamawiajcego istotnym przy wyborze oferty bdzie czny koszt obsugi kredytu, ale dla porzdku przyjmujemy jak w pierwszej czci odpowiedzi na to pytanie.

Jednoczenie z uwagi na kolejne liczne modernizacje specyfikacji, Zamawiajcy postanawia przeduy termin skadania ofert o jeden tydzie tj. do dnia 12 grudnia biecego roku.

Z powaaniem
DYREKTOR ZOL SP ZOZ
Artur Bigorajski


Do wiadomoci:
- Wykonawca skadajcy pytania do SIWZ
- Inni Wykonawcy, ktrzy pobierali SIWZ bezporednio u Zamawiajcego
- Strona internetow Zamawiajcego
- Dokumentacja postpowania


Odpowiedzi na pytania
Tuczno, dnia 20 listopada 2006 roku.


Uczestnicy postpowania
(wszyscy)

Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na usug udzielenia kredytu dugoterminowego.

Uprzejmie informuj, e do Zamawiajcego wpyno pismo jednego z uczestnikw postpowania, z pytaniami dotyczcymi specyfikacji istotnych warunkw zamwienia:

Cz III SIWZ. Zamawiajcy nie okreli celu kredytu. Przy zaoeniu, e jest to kredyt inwestycyjny prosimy o okrelenie przedmiotu kredytowania i przedstawienia dokumentw zwizanych z inwestycj.

Zamawiajcy uywajc okrelenia kredyt inwestycyjny mia na myli kredyt, ktrego celem bdzie spata wierzytelnoci, w celu ich restrukturyzacji, spata umoliwiajca zawarcie z wierzycielami porozumie (ugody).

Zamawiajcy nie wskaza formy zabezpieczenia odsetek od kredytu Czy zamawiajcy uzyska porczenie od Wojewdztwa Zachodniopomorskiego w wysokoci zabezpieczajcej kwot kredytu wraz z odsetkami. Jaka bdzie forma zabezpieczenia kredytu ?

Brak porczenia odsetek ze strony Zarzdu Wojewdztwa Zachodniopomorskiego poniewa uchwaa tylko porcza kredyt.

Cz IV SIWZ. Zamawiajcy okreli konkretne dni wypaty kredytu, czy mog ulec one zmianie jeli umowa kredytowa zostanie podpisana po 15 grudnia 2006 roku (zgodnie z SIWZ moe to nastpi w cigu 60 dni od zoenia oferty).

Zamawiajcy planuje rozstrzygnicie przetargu w terminie krtszym ni 60 dni, jakie gwarantuje mu ustawa Prawo zamwie publicznych. Podane terminy spaty wynikaj wanie z tego zaoenia. Nie mona oczywicie wykluczy sytuacji, e postpowanie si przeduy i wwczas ulegnie zmianie rwnie plan spat. Jednak dla celw obliczenia wartoci zamwienia przyjte zostay okrelone terminy i stanowi one podstaw do dokonania oblicze przez wykonawc zamwienia.

Cz VI SIWZ. Ust. 8 Co Zamawiajcy rozumie pod pojciem „odpis sprawozdania finansowego lub jego czci”. Czy ze wzgldu na objto dokumentacji Wykonawca moe zoy z ostatnich dwch lat: bilans, rachunek wynikw, sprawozdanie z przepyww pieninych oraz opinie biegego rewidenta?

Cz VI SIWZ Ust. 7- Bank zgodnie z art. 104 i 105 Ustawy Prawo bankowe jest zobowizany do zachowania tajemnicy bankowej, obejmujcej wszystkie informacje dotyczce czynnoci bankowych. Czy wobec powyszego brak wypenienia zacznika nr 4 zdyskwalifikuje ofert?

Zamawiajcy nie zamierza wyj poza uprawnienie od dania dokumentw niezbdnych do dokonania oceny speniania warunkw. Oczekiwane w tym przypadku dokumenty maj wykaza, e Wykonawca znajduje si w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantujcej wykonanie zamwienia, jakim jest udzielenie kredytu. Reasumujc naley podkreli, e dajc dokumentw lub ich czci, Zamawiajcy oczekuje dokumentw, bd ich czci potwierdzajcych spenianie tego warunku w rozumieniu 1 ust. 3 pkt. 1 Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajw dokumentw, jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane, tak wic wystarczajc bd dokumenty okrelajce obroty oraz zobowizania i nalenoci i t czci opinii biegego, ktra tego elementu wanie dotyczy. Procedury przyjte w ustawie Prawo zamwie publicznych gwarantuj zachowanie tajemnicy, w tym rwnie okrelonej przez Wykonawc, jako tajemnicy bankowej. Zobowizany jest on wwczas odpowiedniego oznakowania zastrzeonych dokumentw. Zacznik nr 4 nie stanowi dla zachowanie tej tajemnicy jakiegokolwiek zagroenia. Informacje w nim zawarte nie wykraczaj poza te, ktre ogaszane s w oglnie dostpnym „Biuletynie zamwie publicznych” prowadzonym przez Urzd Zamwie Publicznych, jako potwierdzenia dla zakoczonego postpowania.

Cz X SIWZ: Zamawiajcy nie okreli warunkw zwrotu wadium. Prosimy o sprecyzowanie warunkw zwrotu wadium.

Nie precyzujc szczegowo warunkw zwrotu wadium Zamawiajcy, przyj warunki okrelone w Ustawie Prawo zamwie publicznych, co oznacza, e zwrot wadium nastpi w terminie okrelonym w art. 46 ust. 1 teje ustawy, tj. niezwocznie po upywie terminu zwizania ofert, bd po zawarciu umowy z jednym z wykonawcw, czy te uniewanieniu postpowania.

Cz XI SIWZ ust. 4 – Nie przewiduje moliwoci zoenia oferty czciowej, gdy w czci II SIWZ zamawiajcy dopuszcza tak moliwo. Prosimy o zajcie stanowiska w tej sprawie.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Zapis w Czci III jest zwykym bdem technicznym.

Ust. 2 Czy dokument potwierdzenia wpaty wadium ma wchodzi w skad oferty?

Tak, dokument potwierdzajcy wniesienie wadium naley zaczy do dokumentacji oferty na warunkach okrelonych w SIWZ.

Cz XV ust. 3 pkt i. Zgodnie z warunkami specyfikacji, SIWZ ma stanowi zacznik do umowy kredytowej. Praktyka wskazuje, e istotne elementy ostatecznej oferty oraz warunkw transakcji precyzowane s w korespondencji z wykonawcami. Prosimy o rozwaenie naszej wtpliwoci i ewentualna korekt zapisw SIWZ.

Zoona do postpowania oferta jest ofert ostateczn i niedopuszczalne s rnice w zapisach w umowie w stosunku do oferty. Oczywicie, e Zamawiajcy nie wyklucza pniejszych uzgodnie i doprecyzowywania warunkw umowy, ale nie moe to dotyczy elementw, ktre stanowi kryteria oceny ofert. Ich zmiana skutkowaaby uniemoliwieniem zawarcia wanej umowy, w rozumieniu ustawy Prawo zamwieni publicznych. Zaczenie SIWZ do umowy nie przekrela wic moliwoci pniejszych uzgodnie nie okrelonych w niej szczegw.

Zaczinik1: Formularz ofertowy, zgodnie z zaoeniem warunkw specyfikacji ma przedstawi wszystkie koszty zwizane z wykonaniem usugi, w zwizku z tym, w ktrym miejscu naley wpisa koszty ustanowienia zabezpiecze? Podajc mar do wyliczania stopy procentowej ile miejsc po przecinku naley przyj?
Podajc koszty obsugi kredytu ile miejsc po przecinku naley uwzgldni?
Jaki ostateczny termin spaty kredytu naley przyj do obliczenia odsetek od kredytu?

W zwizku z niedoprecyzowaniem w specyfikacji problemu ewentualnych kosztw ustanowienia zabezpiecze, Zamawiajcy ustala, e naley wpisywa je w wymienionym zaczniku w pozycji 1.
W obliczeniach naley uwzgldni cztery miejsca po przecinku. Terminem ostatecznym spaty kredytu jest 31 grudzie 2016r.

Zacznik nr 2: Jakie konto naley wskaza w informacji oglnej o wykonawcy? Czy zacznik nr 2a naley zaczy do oferty z dopiskiem „Nie dotyczy”.

Zamawiajcy oczekuje podania konta, na ktre ma zosta zwrcone wadium, w przypadku wniesienia go w formie pieninej. Zamieszczenie Zacznika nr 2a z dopiskiem „nie dotyczy” bd te nie zaczanie go do dokumentacji bdzie oznaczao samodzielne przystpienie do postpowania Wykonawcy.


Z powaaniem

Dyrektor ZOL SP ZOZ
w Tucznie
Artur Bigorajski

Do wiadomoci:
- Wykonawca skadajcy pytania do SIWZ
- Inni Wykonawcy, ktrzy pobierali SIWZ bezporednio u Zamawiajcego
- Strona internetowa Zamawiajcego
- Dokumentacja postpowania
Tuczno, dnia 17.11.2006,

Specyfikacja
istotnych warunkw zamwienia
na sukcesywne dostawy artykuw spoywczychPostpowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z pniejszymi zmianami).


Specyfikacja -tre gwna
Zaczniki: 1, 2, 3, 4.

Ogoszenie
Tuczno, dnia 17.11.2006, 20:40:28


Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy artykuw spoywczych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci 60.000 euro.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania okrelonymi w specyfikacji.
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy artykuw spoywczych bdcych przedmiotem niniejszego postpowania,
c) posiadaj wymagane zawiadczenia i decyzje organw sanitarnych lub weterynaryjnych,
d) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
e) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
f) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 5 grudnia 2006 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.


Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Tuczno przetarg nieograniczony na dostaw oleju opaowego.
Tuczno, dnia 17.11.2006,

Specyfikacja
istotnych warunkw zamwienia
do postpowania o udzielenie zamwienia publicznego
na dostawy oleju opaowegoPostpowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z pniejszymi zmianami).


Specyfikacja -tre gwna
Zaczniki: 1, 2, 3.

Ogoszenie
Tuczno, dnia 19.11.2006,Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy oleju opaowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci 60.000 euro.
Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz mona j pobra w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat).
Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert czciowych i wariantowych.
Zamwienie realizowane bdzie okresowo od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Warunki udziau w postpowaniu:
a) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
b) posiadaj niezbdne dowiadczenie w realizacji zamwie na dostawy artykuw spoywczych bdcych przedmiotem niniejszego postpowania,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 85,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Niezmienno ceny – 10,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 5 grudnia 2006 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.


Dyrektor Zakadu
Artur Bigorajski


Ogoszenie

Sprawa nr: 2/2006/2006
Tuczno, dnia 31 padziernika 2006 roku.

Specyfikacja
istotnych warunkw zamwienia
do postpowania o udzielenie zamwienia publicznego
na udzielenie kredytu dugoterminowego


Postpowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z pniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania:

Specyfikacja - tre gwna,
Zaczniki: 1, 2, 2a, 3, 4.

Ogoszenie

10.11.2006, 15:39:37

Tuczno, dnia 10 listopada 2006 roku.

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5, 78-640 Tuczno, tel./faks 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl, reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do uczestnictwa w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na udzielenie kredytu dugoterminowego tj. usug okrelona kodem 66130000-0 wg. CPV (Wsplnego Sownika zamwie wprowadzonym Rozporzdzeniem Komisji Wsplnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci przekraczajc wyraon w zotych rwnowartoci 60.000 euro.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej ZOL SP ZOZ www.sanatoriumtuczno.org.
Zamawiajcy nie dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych oraz ofert wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie w transzach, przy czym pierwsza w dniu 15 grudnia 2006 roku.

Warunki udziau w postpowaniu:
O udzielenie zamwienia ubiega si mog Wykonawcy, ktrzy:
a) posiadaj uprawnienia do prowadzenia dziaalnoci bdcej przedmiotem niniejszego zamwienia,
b) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
c) posiadaj niezbdna wiedz i dowiadczenie potencja techniczny i osoby zdolne do wykonania niniejszego zamwienia,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia.
Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy warunkuje udzia w postpowaniu wniesieniem wadium.
Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) warto odsetek od kredytu - 90,0 %
b) warto jednorazowej prowizji - 5,0 %
c) koszt opcji wczeniejszej spaty - 2,0 %
d) koszt opcji rezygnacji z czci kredytu - 3,0 %

Oferty naley skada w terminie do dnia 05 grudnia 2006 roku do godziny 11.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 60 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.

Dyrektor ZOL SP ZOZ Artur Bigorajski

Odpowiedzi na zapytania
05.09.2006, 11:03:23

Tuczno, dnia 4 sierpnia 2006 roku.

Wszystkie zainteresowane firmy

W zwizku z pytaniami oraz wnioskami o ucilenie opisw przedmiotu zamwienia, jakie wpyny do Zamawiajcego na zapisy w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na dostawy lekw, rodkw opatrunkowych i dezynfekcyjnych, informujemy:

Pytanie 1. Wykonawcy zwracaj si z prob o wyczenie z zadania nr 1 pozycji nr 26,86, 94, 166 z grupy A oraz pozycji nr 1-8 z grupy B i utworzenie z nich odrbnego zadania nr 4 oraz wydzielenie z tego samego zadania czci C rwnie w celu utworzenia odrbnego zadania.
Odpowied: Zamawiajcy nie widzi moliwoci dokonania takiej zmiany w biecym postpowaniu. Sugestie te zostan rozpatrzone podczas przygotowa do kolejnego postpowania.

Pytanie 2. Czy Zamawiajcy wymaga w zadaniu nr 1 grupa A pozycja nr 94, zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego w wersji „standard”, czy moe w wersji „thin”? Wykonawca prosi rwnie o sprecyzowanie zamawianej iloci.
Odpowied: Dla zamawiajcego nie ma znaczenia wersja zaproponowanego opatrunku, i dopuszcza obie wersje. Podana przez Zamawiajcego ilo 250 dotyczy pojedynczych sztuk.

Pytanie 3. Wykonawca zwraca si z prob o wyraenie zgody na zastosowanie, w miejsce kompresw wyjaowionych, w zadaniu nr 1 grupa B pozycja nr 2, zamiennika w postaci kompresw sterylnych.
Odpowied: Zamawiajcy nie wyraa zgody na zastosowanie zamiennika. Jednoczenie Zamawiajcy informuje, e wprowadza nastpujce zmiany do specyfikacji istotnych warunkw zamwienia:
1. W zadaniu nr 1 grupa A pozycja 21 Zamawiajcy dopuszcza oferowanie poza wymienionym w specyfikacji, opatrunku o wymiarach 10x10 cm, wszystkie w iloci opakowa do uzyskania wymaganej iloci.
2. W zadaniu nr 1 grupa B pozycja nr 2 Zamawiajcy dopuszcza oferowanie opatrunku w postaci elu amorficznego w strzykawkach o pojemnoci 20g.
3. W zadaniu nr 2 Zamawiajcy zmienia oznaczenie opakowania z okrelonego na „opakowania po 10 szt.” na zapis „opakowania nie mniejsze ni 10 szt.”.

Pozostae warunki okrelone w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia, w tym termin zoenia ofert, pozostaj bez zmian.

Ogoszenie

Sprawa nr: …/2006 Tuczno, dnia 22 sierpnia 2006 roku.

Specyfikacja
istotnych warunkw zamwienia
na sukcesywne dostawy lekw
rodkw opatrunkowych oraz dezynfekcyjnych
i innych
Postpowanie zostanie przeprowadzone zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku nr 10 poz. 177 z pniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania:

Przetarg - tre gwna wraz z projektem umowy,
Zaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Tuczno, dnia 22 sierpnia 2006 roku.

Ogoszenie

Zakad Opiekuczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Tucznie ul. Staszica 5 78-640 Tuczno, tel./fax 067 259 30 04, KRS 0000077337 NIP 765-000-91-10 Regon 331299439, e-mail szpitaltuczno@poczta.onet.pl, internetowa strona www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora mgr Artura Bigorajskiego, zwany w dalszej czci specyfikacji Zamawiajcym, zaprasza zainteresowanych do udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na okresowe dostawy lekw, rodkw opatrunkowych i dezynfekcyjnych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w zotych rwnowartoci 60.000 euro, w grupach 244, 175, 331, 251 oraz 242 wg kodw CPV.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia opublikowana zostanie na stronie internetowej Zakadu: www.sanatoriumtuczno.org oraz bdzie ja mona pobra w w siedzibie zamawiajcego (Sekretariat). Zamawiajcy dopuszcza moliwo skadania ofert czciowych, zgodnie z podziaem na zadania okrelonymi w specyfikacji. Nie dopuszcza si moliwoci skadania ofert wariantowych. Zamwienie realizowane bdzie okresowo przez okres jednego roku, liczc od dnia zawarcia umowy.

Warunki udziau w postpowaniu:
a) s uprawnieni do wystpowania w obrocie prawnym i gospodarczym,
b) posiadaj niezbdne uprawnienia i zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie bdcym przedmiotem zamwienia,
c) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamwie publicznych,
d) posiadaj bd dysponuj transportem i gwarantuj dostawy tym transportem w uzgodnionych terminach i na wasny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiajcego,
e) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia i posiadaj rodki bd zdolno kredytow na niezbdnym do wykonania zamwienia poziomie. Zamawiajcy dokona oceny speniania warunkw na podstawie zoonych przez wykonawcw dokumentw, wedug reguy „spenia – nie spenia”.
Zamawiajcy nie warunkuje udziau w postpowaniu wniesieniem wadium.

Oferty zoone do postpowania ocenione zostan na podstawie nastpujcych kryteriw:
a) Cena – 90,0 %
b) Warunki patnoci – 5,0 %
c) Termin realizacji – 5,0 % Oferty naley skada w terminie do dnia 8 wrzenia 2006 roku do godziny 08.00.
Wykonawcy zwizani s zoon ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia upywu terminu skadania ofert.