1) Do przyjęcia na oddział z zakresu rehabilitacji pacjentsów po przebytej chorobie COVID-19 prowadzona jest lista oczekujących na świadczenia na podstawie skierowania wystawionego świadczeniodawcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia w kierunku COVID-19;

2) Kryterium kwalifikacji pacjentsów do objęcia świadczeniem jest:
a) stan funkcjonalny w skali Barthel < 60 , 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10),
z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub
b) spadek saturacji czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali Barthel < 60, lub
c) zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej,
z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5)

3) Czas trwania rehabilitacji po COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 m-cy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że pacjent nie korzystał do tej pory z rehabilitacji po COVID-19.

4) Brak przeciwwskazań do rehabilitacji po COVID-19 takich, jak :
a) stałe zapotrzebowanie na tlen;
b) brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego wg skali Barthel < 60;
c) zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwe wykonywanie poleceń;
d) ciężkie nadciśnienie płucne;
e) ostra postac serca płucnego;
f) niestabilna choroba niedokrwienna serca;
g) zastoinowa niewydolnośc krążenia NYHA III i IV;
h) choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia;
i) choroby nowotworowe w stadium przerzutsów;
j) stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach;
k) stan po świeżo przebytym udarze msózgu i/lub zawale mięśnia sercowego;
l) obecnośc tętniaka aorty lub naczyń msózgowych;
ł) stany po zabiegach operacyjnych ( do 3 m-cy) w tym okulistycznych;
m) uzależnienie od leksów i substancji, ktsóre w nadmiernym stopniu mogą zaburzyc proces rehabilitacji.

5) Badania diagnostyczne i dokumenty wymagane przy kwalifikacji do leczenia:
a) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z rozpoznaniem U.07.1 / U.10 z uzasadnieniem stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji;
b) badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;
c) aktualna morfologia, OB, CRP;
d) EKG wykonane po zakończeniu ostrej fazy choroby;
e) określona skala Barthel;
f) określona skala oceny funkcjonalnej ADL,. skala MRC;
g) dowsód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamośc.